Hadither från Ahl al-Bait(A)

Hadith 1:
Profeten(S) sade: ”Imam Mahdi(AJ) är från min avkomma; hans ansikte är likt en upplyst måne.” [Bihar al-Anwar, vol. 51, sid. 85; Kashf al-Ghemmah]

Hadith 2:
Imam Sadiq(A) sade: ”Staden Qom har fått dess namn, eftersom dess invånare kommer att sluta sig kring Qaim, (framträdaren) från följare till Profeten Mohammad(S) (dvs. en som reser sig från Profetens(S) avkomma), stå vid hans(AJ) sida, sträva efter att hålla fast vid (deras tro och undsättning) av honom och hjälpa honom.” [Safinat al-Bihar, vol. 2, sid. 446]

Hadith 3:
Imam Sadiq(A) sade: ”Det kommer att vara 13 kvinnor med Qaim (framträdaren) [vid hans ankomst].”
Mufaddal (återberättaren) frågade Imamen(A):
”Och vad kommer deras roll att vara?”
Imamen(A) svarade:
”De kommer att vårda de skadade och se efter de sjuka precis på samma sätt som (kvinnorna gjorde) under Profetens(S) tid (under krigstid).”[Ithbatul Hudat, vol. 7, sid. 150]

Hadith 4:
Profeten(S) har sagt: ”Mina gratulationer till den som möter Qaim (den som reser sig) från mitt Ahl al-Bait(A) och har en fast tro på honom(AJ) innan hans återkomst. Han kommer att älska sina vänner, ta avstånd från sina fiender och älska vägledningens ledare (Imamerna(A)) som kom före honom. Sannerligen är detta mina sanna vänner; de, vilka jag känner kärlek och omtanke för, (de) förnämaste bland mitt folk.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 129; al-Ghaybah av Sheikh Tusi]

Hadith 5:
Imam Askari(A) har sagt: ”Jag svär vid Gud att han (Imam Mahdi(AJ)) kommer gå i en sådan fördoldhet att ingen (under denna period) kommer räddas undan förstörelse, utom den som Gud, den Praktfulle och Förnäme, ger en fast tro på Imamat (av Imam Mahdi(AJ)), och den som Han beviljar en gudomlig kapacitet (tawfiq) att be om hans(AJ) snara återkomst.” [Kamal ad-Din, vol. 2, sid. 384]

Hadith 6:
Imam Jawad(A) sade: ”Sannerligen är al-Qaim från oss (Ahl al-Bait(A)) och han är al-Mahdi – det är obligatoriskt att vänta på honom under hans fördoldhet och lyda honom vid återkomsten. Han kommer att vara den tredje generationen av min avkomma …” [Kamal ad-Din, vol. 2, sid. 377]

Hadith 7:
Imam Ali(A) sade: ”(När Imam Mahdi(AJ) återkommer) kommer följet av sinnliga begär att omvandlas till följet av vägledning (av Gud) efter det att följet av vägledning (av Gud) har omvandlats till följet av sinnliga begär; tankarna och åsikterna (hos folket) kommer att vara i linje med Koranen efter det att Koranen tidigare varit i linje med folkets tankar och åsikter.” [Bihar al-Anwar, vol. 51, sid. 120; Nahjol Balagha]

Hadith 8:
Imam Sadiq(A) sade: ”Jag svär vid Gud att er Imam(AJ) kommer att gå i ockultation (fördoldhet) under ett antal år … (under denna period) kommer de troendes ögon att fyllas med tårar (av separation från honom).” [Bihar al-Anwar, vol. 51, sid. 147; al-Ghaybah av al-Nu’mani]

Hadith 9:
Imam Sadiq(A) sade: ”Sannerligen har innehavaren av auktoritet (Imam Mahdi(AJ)) ett hus som hänvisas till, ”Huset av prisning”. I detta hus finns det en lampa som har lyst sedan den dagen han föddes; och så kommer den även att göra fram till han återkommer med svärdet; och den kommer inte att släckas.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 158; al-Ghaybah av al-Nu’mani]

Hadith 10:
Imam Sajjad(A) sade: ”Sannerligen är de bästa bland alla tiders människor, de som lever under hans fördoldhet och har en fast tro på hans (den 12:e Imamens(AJ)) Imamat och väntar på hans återkomst, då Gud, stor i Sitt omnämnande, skänkt dem intellekt, förståelse och uppfattningsförmåga, vilket behövs för att de skall kunna leva under fördoldhetens tid, som om de levde under tiden för hans återkomst.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 122; al-Ihtijaj] 

Hadith 11:
En man frågade en gång Imam Sadiq(A) hur han skulle skicka sina hälsningar över Qaim (framträdaren), varpå Imamen(A) sade: ”Säg: Frid vare med dig, O Allahs kvarleva på Hans jord” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 373; Tafsir Furat ibn Ibrahim]
Hadith 12:

Imam Baqir(A) har sagt: ”När vår Qaim (framträdaren) återkommer, kommer han att placera sin hand över sina tjänare och deras intellekt kommer att slås samman och deras etiska kännetecken kommer att fulländas.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 336, Kharaij av al-Rawandi]

Hadith 13:
Imam Sadiq(A) sade: ”Vid al-Qaims återkomst, kommer inte ett enda landstycke förbli utan att kallet till vittnesmålet av, ’Det finns ingen skapelse eller entitet värdig att dyrkas utom Allah(SWT) och sannerligen är Profeten Mohammad(S) Guds budbärare’, kommer att yttras på denna plats.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 340; Tafsir al-’Ayyashi]
Hadith 14:

Imam Sadiq(A) sade: ”… Under denna period (fördoldhetens perioden), vänta på återkomsten (av Imamen(AJ)) varje morgon och kväll …” [Osol al-Kafi, vol. 1, sid. 323]

Hadith 15:
Profeten(S) har sagt: ”Imam Mahdi(AJ) är påfågeln (ornamentet) av paradisets folk.” [Bihar al-Anwar, vol. 51, sid. 105; Tara’if]

Hadith 16:
Imam Sajjad(A) sade: ”När vår Qaims (framträdaren) återkomst är här, kommer Gud, den Upphöjde, den Praktfulle, att ta bort allt lidande från våra shia (följeslagare) och göra deras hjärtan (lika fasta) som järn. Han kommer göra så att en mans fysiska styrka motsvarar fyrtio män, och de kommer att bli härskarna över hela jordklotet och dess suveränitet.” [Misbahul Mutahajjid, sid. 737]

Hadith 17:
Imam Sadiq(A) har sagt: ”Kunskap innefattar tjugosju bokstäver (delar) och allting som (de tidigare) budbärarna förde med sig var blott två av dessa bokstäver och fram till den dag (då Imam Imam Mahdi(AJ) återvänder), kommer folket inte att tilldelas mer kunskap än dessa två bokstäver.” [Wasael al-Shia, vol. 7, sid. 326, hadith 10]

Hadith 18:
Imam Baqir(A) sade: ”När återkomsten av Qaim (framträdaren) från Ahl al-Bait(A) sker, kommer han att fördela (rikedomarna) rättvist och visa folket rättvisa. Den som än lyder honom, har lytt Gud; och den som än går emot honom, har gått emot Gud. Sannerligen har Imam Mahdi(AJ) namngetts på detta sätt för att han kommer att vägleda till fördolda angelägenheter.” [Bihar al-Anwar, vol. 97, sid. 117]

Hadith 19:
Imam Baqir(A) sade: ”… Må min fader och moder offras för den person vars namn är samma som mitt namn, och vars tilltalsnamn är det samma som mitt tilltalsnamn; han är den sjunde personen (från min avkomma) efter mig …” [Misbahul Mutahajjid, sid. 680]

Hadith 20:
Profeten(S) har sagt: ”… Paradiset är för den person som möter honom (Imam Mahdi(AJ)), och paradiset är för den person som älskar honom, och paradiset är för den person som har en tro på honom (och hans Imamat).” [Wasael al-Shia, vol. 7, sid. 327, hadith 1] 

Hadith 21:
Profeten(S) sade: ”Den fastställda tidpunkten (för Återuppståndelsens dag) kommer inte att komma förrän den bland oss (Ahl al-Bait(A)) reser sig med sanningen och utför sin återkomst (Imam Mahdi(AJ)), och detta kommer att ske när Gud, den Upphöjde, den Praktfulle, tillåter. Vem som än lyder honom skall bli räddad, och vem som än motsätter sig honom skall förgöras …” [Wasael al-Shia, vol. 7, sid. 325, hadith 6]

Hadith 22:
Imam Baqir(A) har sagt: ”… När Qaim (framträdaren) kommer, kommer det vid denna tid, att etableras vänskap och enighet till en sådan grad att en person kan placera sin hand i sin troende broders ficka och ta vadhelst denne önskar utan att brodern hindrar honom från att göra detta!” [Wasael al-Shia, vol. 7, sid. 324, hadith 3]

Hadith 23:
Imam Ali(A) sade: ”När vår Qaim (framträdaren) återkommer, kommer himlarna att sända sitt regn; jorden kommer att frambringa dess avkastning; fiendeskap kommer att avlägsnas från tjänarnas hjärtan; vilda djur och bestar kommer att leva [i harmoni] med varandra och inte skrämma varandra; [och livet kommer bli sådant att] om en kvinna önskar vandra från Iraq till Sham (Syrien), kommer varje steg hon tar att vara på ljuvligt, grönt gräs och hon kommer att kunna visa sin utsmyckning (juveler, etc…) [och inte en enda person kommer att försöka stjäla dem från henne] – inget djur kommer att attackera henne, inte heller kommer hon att frukta dem [de vilda djuren].” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 316; al-Khisal]

Hadith 24:
Imam Baqir(A) sade: ”Uppenbarelse (från Gud) kommer att komma till honom (Imam Mahdi(AJ)) och han kommer att agera i enlighet med uppenbarelsen genom Guds befallning.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 390]

Hadith 25:
Imam Ridha(A) har sagt: ”… När hans (Imam Mahdi(AJ)) återkomst är här, kommer jorden, med utstrålning och det gudomliga ljuset av dess Herre, samt rättvisans vågskål, att placeras bland mänskligheten på ett sådant sätt att inte en enda person kommer att förtycka en annan individ …” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 321; Kamal ad-Din]

Hadith 26:
Imam Ali(A) sade: ”Invänta lättnaden och misströsta inte över Guds nåd, ty sannerligen är den mest älskvärda handlingen inför Gud, den Upphöjde, den Praktfulle, att vänta på lättnaden.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 123; al-Khisal]

Hadith 27:
Profeten(S) har sagt: ”Att vänta på lättnaden med tålamod är (en form av) dyrkan.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 145; Da’wat av Rawandi]

Hadith 28:
Imam Baqir(A) sade: ”När vår Qaim (framträdaren) återkommer … kommer rikedom att fördelas bland folket på ett sådant rättvist sätt att inte en enda person kommer att ses vara i behov av zakat …” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 390]

Hadith 29:
Imam Baqir(A) sade: ”… I sanning, om jag skulle levt att bevittna den (återkomsten av Imam Mahdi(AJ)), då skulle jag valt att tjäna under Sahib al-Amr (resten av livet).” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 234; al-Ghaybah av al-Nu’mani]

Hadith 30:
Profeten(S) har sagt: ”En grupp av människor kommer att resa sig i öst och kommer att förbereda det grundläggande arbetet för Imam Mahdis(AJ) stat.” [Bihar al-Anwar, vol. 51, sid. 87; Kashf al-Ghemmah] 

Hadith 36:
Imam Askari(A) sade: ”… Den som dör och inte har någon kännedom om honom (Imam Mahdi(AJ)) dör på samma sätt som de som dog på ignoransens (jaheliyah) tid …” [Bihar al-Anwar, vol. 51, sid. 160; Kamal ad-Din]

Hadith 37:
Imam Baqir(A) har sagt: ”… Säkerligen kommer han (Imam Mahdi(AJ)) att komma och jag svär vid Gud att det kommer att vara trehundra och tio med ett udda antal av män med honom och bland dem kommer det att vara femtio kvinnor som alla kommer att samlas i Mecka (för att hjälpa honom) …” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 223; Tafsir av al-’Ayyashi]

Hadith 38:
Imam Sadiq(A) sade: ”Var och en av er måste förbereda (era vapen) för återkomsten av al-Qaim(AJ), även om det är (så lite som) en pil, eftersom då Gud, den Högste, vet att en människa har denna intention, kommer Han(SWT) att skänka denne ett längre liv.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 366; al-Ghaybah av al-Nu’mani]

Hadith 39:
Imam Sadiq(A) sade: ”En person som önskar vara bland al-Qaims kompanjoner, bör vara i ett (aktivt) tillstånd av väntan (Intizar), och utföra alla sina handlingar med Wara’ [en nivå högre än taqwa] och med den vackraste konvenansen och sedan kommer denne att räknas vara i ett tillstånd av (sann) väntan (Intizar). Om en sådan person sedan skulle dö och al-Qaims återkomst sker efter denne, kommer denna person att erhålla samma belöning som den som bevittnade hans (Imam Mahdis(AJ)) återkomst.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 140; al-Ghaybah av al-Nu’mani]

Hadith 40:
Imam Sadiq(A) har sagt: ”Den bland er som dör medan denne inväntar denna myndighet [återkomsten av Imam Mahdi(AJ)] är som en person som var med al-Qaim i hans tält … nej snarare, skulle han vara lik den person som kämpade med sitt svärd vid hans sida … nej snarare, kommer han, vid Gud, att vara lik den person som uppnådde martyrskap tillsammans med Profeten(S).” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 126; al-Mahasin]