Följeslagare och vänner

1)    Är vi nära återkomstens tid?

Med hänsyn till den begränsade kunskapen vi innehar, är vi okunniga att besvara på frågan ifall villkoren för återkomsten har utförts eller inte. Till följd därav kan vi inte med säkerhet uttala oss om något. Emellertid har vi hopp om att tiden är nära. Det är i och för sig ett möjligt inträffande fall, parallellt som vi är skyldiga att ständigt vara förberedda på hans(AJ) återkomst samt jämt bevara denna förberedelse i oss.

2)    Hur många är Imamens(AJ) vänner samt varifrån kommer dem?

Antalet är 313 personer vilka enligt återberättelserna kommer att vara de allra närmaste vännerna till Imamen(AJ), som i sig är förberedda ur alla olika perspektiv.

Imamen(AJ) skall efter återkomsten grunda en internationell regering, och med dagens tekniskt utvecklade kommunikation som gjort världen till en liten stad räcker dessa 313 personer för en sådan sak. Hur leder en president, med hjälp av endast fåtal ministrar, en stat med flera miljoner invånare? Är det inte som sådant att Kina med mer än en miljard invånare leds av en president med några ministrar?

Utöver dessa 313 personer, som är Imamens(AJ) tillförlitliga vänner, finns det ett flertal trogna personer i en lägre nivå som också kommer att jobba för hans(AJ) skull.

Med hänvisning till återberättelser är Imamens(AJ) vänner 313 personer, alltså lika många som Profetens(S) följeslagare vid Badr-slaget. Antalet för vissa särskilda städer är sagt att vara enligt följande: 24 personer från Taliqan, 18 personer från Qom, 14 personer från Kufa, 12 personer från Herat, 12 personer från Marwa, 3 personer från Sadjestan, 3 personer från Ragheh (en stad vid gränsen mellan Syrien och Turkiet), 12 personer från Djordjan, 9 personer från Beirut, 8 personer från Madaen, 8 personer från Neishaboor, 3 personer från Basreh, 3 personer från Khaboor (i närheten av Iraks och Syriens gräns), 7 personer från Rey, 7 personer från Tabarestan (Mazandaran), 6 personer från Yemen, 5 personer från Toos (Mashhad), 3 personer från Damaskus, 2 personer från Medina, 5 personer från Teflis, 4 personer från Hamedan, 4 personer från Deilam, 4 personer från Zandjar, 4 personer från Festat (i Irak), 2 personer från Sabzevar, samt resten kommer att vara från andra städer och områden i världen. Gällande detta kan ni vända er vidare till boken ”Muntakhab al-Tawarikh” s. 1119, likaså ”Alzam al-Naseb” från den sunnitiska läran vilka har presenterat ovannämnda informationer.

3)    Vilka grupper utgör Imamens(AJ) vänner samt vilken roll har kvinnorna?

Från vad som kan frambringas från återberättelserna utgörs Imamens(AJ) vänner av tre olika grupper, som nedan presenteras:

1.    313 nära och speciella vänner som kommer att samla sig vid hans(AJ) återkomst.
2.    En armé med tiotusentals soldater vars samling kommer leda till att återkomsten sker.
3. Shiiterna samt de älskade följeslagarna till Imamen(AJ) som under Imamens(AJ) gång kommer ansluta sig till honom(AJ).

Vidare om det har sagts något om 50 kvinnor gäller det den första gruppen. Imam Baqir(A) har i en lång återberättelse sagt: ”…Jag svär vid Gud, 313 personer varav 50 kvinnor, kommer att samla sig i Mecka…” [Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 223, nr. 87]

Det är självfallet att med tanke på det höga antalet i den första gruppen kommer antalet kvinnor i de resterande grupperna att vara större.

Frågan om att antalet kvinnor i förhållande till antalet män är mindre anses vara felaktig eftersom en följeslagare inte endast är den som fysiskt krigar i hans(AJ) väg, utan det är den som i sin riktiga mening lyder Imamens(AJ) ord och gör som han(AJ) beordrar. Under fördoldhetsperioden (ghaybah), skall denne vara medveten om den uppriktiga väntarens ansvar samt följa dessa, och under återkomstens period lyda hans(AJ) order samt uppfylla allt han(AJ) säger. Var inte Fatima Zahra(A) samt Seyyeda Zaynab(A) uppriktiga följeslagare till Profeten(S) samt till sin tids Imam(A) utan att följa dem i det fysiska kriget? Den som åskådar historien tydligt belyses med deras viktiga och speciella roll för sin tids ledare. Att lyda sin ledare genom att följa hans order samt föra vidare dessa är av stor betydelse. Sannerligen har den kulturella bekämpningen en viktigare roll då det även i återberättelserna sägs att: ”de lärdas penna är bättre än martyrernas blod”. Detta sägs med tanke på att om man inte hjälper sin ledare med att föra vidare hans tankar kan man inte få folket att förstå innebörden och därmed ens vilja offra sig i deras väg. Kvinnorna kan i detta plan synas och belysa lydnaden av sin Imam(AJ).

Beträffande de fall där order gäller krig och jihad skall män naturligtvis ha en större roll. Detta då Allah(SWT) har delat kvinnornas och männens plikter med tanke på deras själsliga och kroppsliga situationer. Krigets problematik är varken passande till kvinnans själsliga natur eller hennes kroppsliga. Därmed har skyldigheten att göra jihad tagits ifrån henne, utom i de fall som det krävs.

4)    Vad skall dessa 313 personer göra samt befinner de sig i världen idag eller kommer de att återvända?

Imamens(AJ) följeslagare och vänner kommer efter återkomsten att vara under hans(AJ) Imamat och ledarskap samt följa sina religiösa plikter och vad Imamen(A) begär från dem på bästa möjliga sätt. När deras bortgång inträffar kommer de att lämna världen och återvända till sin Herre.

När grundaren av den enhälliga och världsliga nationen, Imam Mahdi(AJ), beordras att bilda denna regering genom den riktiga rättvisan och friheten kommer dessa 313 personer att samlas kring honom(AJ) som ljus och de kommer egentligen att vara hans(AJ) befälhavare för de olika arméerna samt staterna under hans(AJ) regering. I återberättelserna har det angetts att Imam Mahdis(AJ) regering bildas av de kyska och trogna människorna där någras namn är enligt följande: sju personer från Ashab al-Kahf; Yoshe’, som var Moses(A) följeslagare, Mo’men al-Feron, Salman Farsi, Malik Ashtar, Abo Dejaneh al-Ansari, Qabileyeh Hamadan.

Imam Sadiq(A) sade: ”När den Stående(A) av Mohammads(S) ättlingar återkommer kommer sjutton personer från Ka’ba att återupplivas. Dessa är följande: fem personer från Moses(A) folkslag, vilka levt uppriktigt, samt sju personer från Ashab al-Kahf; Yoshe’, som var Moses(A) följeslagare, Mo’men al-Feron, Salman Farsi, Abo Dejaneh al-Ansari och Malik Ashtar.” [Tafsir al-’iyashi, vol. 2, s. 32; Esbat al-Hodat, vol. 3, s. 550]

Därmed är Imamens(AJ) vänner både från de som kommer att återupplivas vid hans(AJ) återkomst och de som lever vid den tidpunkten.

Däremellan måste man dock observera att återupplivandet inte endast gäller de speciella vännerna utan det framgår av återberättelserna att det även gäller återupplivelse av en del av de troende. Med andra ord menar man att hoppet till att känna Imamen(AJ) och vara bland hans vänner är stor även om man inte får möjlighet att närvara under själva återkomsten. Därför har det framkommit av de olika sägelserna att vi varje morgon skall läsa duaa Ahd.

Imam Sadiq(A) har beträffande detta sagt: ”Den som innan morgonen läser denna duaa kommer att vara bland den ståendes(AJ) vänner, och om denne dör innan hans(AJ) återkomst kommer denne att återupplivas och komma ut ur graven. Detta sägs uttryckligen i duaan: ’O Allah! Om döden skiljer mellan mig och honom…’”

5)    Lever Imam Mahdis(AJ) vänner i en speciell stad eller i ett speciellt område?

Det som framgår från återberättelserna är att Imamens(AJ) följeslagare och vänner, utöver kyskhet, självrannsakning och lydnad av de gudomliga orderna, även kommer att fullfölja en uppriktig väntares plikter och kämpa för att förbereda för Imamens(AJ) återkomst, samt att även förbereda folket för Imam Mahdis(AJ) rättvisa.

När det med hänsyn till återberättelser sägs att Imamen(AJ) själv finns bland folket, varför skulle då hans(AJ) vänner och följeslagare vara gömda från allmänhetens syn?

6)    Är alla Imamens(AJ) vänner unga?

Det som har sagts i återberättelserna är att alla Imamens(AJ) vänner är unga och att de äldre fungerar som prydnad i gruppen. Därmed finns även de äldre med bland hans(AJ) vänner, men deras antal är färre. Vad gäller varför de flesta är unga har det inte angetts något särskilt om. Observera dock att unga vänner gäller inte endast för Imamens(AJ) armésoldater.

När man väl lär känna profeternas(A) och de föregående Imamernas(A) vänner så betraktar man att även dessa var unga. De unga har oftast mer kraft och vilja i att sträva efter att uppnå sina mål och det är enklare för dem att lämna det världsliga livet. Som exempel kan man nämna Imam Alis(A) uppoffringar eller att den första missionären inom Islam var en ung man vid namnet Mos’ab bin ’Omair.

7)    Är Ashab al-Kahf av Imam Mahdis(AJ) följeslagare?

Mofazal Bin Omar återberättar från Imam Sadiq(A) som sade: ”Vid återkomstens tid kommer Gud att återuppliva 27 personer varav sju personer är ashab al-kahf.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 346, nr. 92]

Det har återberättats att Profeten(S) sade: ”Gud återupplivar ashab al-kahf för Mahdi(AJ).” [Bihar al-Anwar, vol. 51, s. 105, nr. 40]

Med tanke på dessa återberättelser och liknande sägelser kan man påstå att bland dem som vid återkomstens tid återupplivas ingår ashab al-kahf.

8)    Finns det följeslagare till Imamen(AJ) från andra religioner också?

Alla som förbereder sig och jobbar på sig själva för att förtjäna hans(AJ) närhet kommer att vara av hans(AJ) vänner. Utöver shiiterna, kan det finnas personer med andra tro som följer allt inom sin religion och har Gudsbekännelsen, som kommer att tro på Imamen(AJ) vid hans(AJ) återkomst och bli en av hans(AJ) följeslagare.

9)    Är de 313 personerna kompletta eller beror Imamens(AJ) återkomst på deras komplettering?

För att Imamen(AJ) skall återkomma krävs det att en del villkor uppfylls och han(A) kommer inte att återkomma förrän dessa villkor har uppfyllts. Ett av dessa villkor är närvaron av sådana vänner till Imamen(AJ) som står vid hans(AJ) sida och bär på den tunga plikten, samt vara med honom(AJ) ända till slutet av hans(AJ) kamp.

Sedir Serefi, en av Imam Sadiq(A) följeslagare, återberättar att Imamen(A) tog honom utanför staden och de stannade vid ett ställe för att be. Imam Sadiq(A) tittade på en ung kille som hade tagit sina fårungar för att beta och sade: ”O Sedir, jag svär vid min Herre att om mina vänner var lika många som dessa fårungar skulle jag inte sitta still (och gjort uppror).” Sedir berättar att han efter bönen räknade fåren och fick dem upp till sjutton stycken. [Kafi, vol. 2, s. 190, nr. 4]

Dessa villkors uppfyllande är ett krav men dock inte det enda kravet, utan det krävs också att andra villkor fullgörs. Bland de andra viktiga villkoren är att folket skall ha kompetensen att acceptera den rättvisa staten. Detta i den innebörden att allmänheten skall ha uppnått en viss grad av förståelse om att den mänskliga regeringen inte kan besvara människornas behov. Kort sagt skall folket själva vilja ha återkomsten och göra världen bekant med hans(AJ) underbara återkomst samt utöka viljan hos mänskligheten för rättvisa och emot förtryck.

Khajeh Toosi(RA) hävdar i sin bok ”Tajrid al-E’teqad” att folket är orsaken för Imamens(AJ) fördoldhet, ty det var folkets handlingar och beteenden som fick Imamen(AJ) att lämna dem. Därmed bör folket återvända från sin väg och vilja ha Imamen(AJ) för att Imamen(AJ) skall återkomma.

Däremellan säger Sheikh Sadoq i inledningen av sin bok ”Kamal-ol-molk” att: ”Återkomsten av de gudomliga ledarna är beroende av folkets kompetens. Om det är på det viset att imamen skulle kunna leda sitt folk – dvs. folket skulle acceptera att lyda honom och att han därmed skulle kunna följa Guds order – vore hans återkomst obligatorisk, men om situationen är sådan att imamen inte skulle kunna leda sitt folk döljs han med Guds visdom, ty detta krävs i och för sig. Gud döljer honom tills tiden för hans återkomst ankommer.”

10)    Vet Imamens(AJ) vänner att just de kommer att bli hans(AJ) nära vänner?

Innan återkomsten är det inte tydligt för någon vem hans(AJ) vänner kommer att vara, därför den som strävar mer efter kyskhet och tro kommer att kunna vara en av hans(AJ) vänner. Vidare är inte hans(AJ) vänner specificerade till en viss grupp utan vem som helst kan uppnå den nivån som krävs för att vara av hans(AJ) följeslagare. Naturligtvis är de närmaste vännerna 313 personer, men Imamen(AJ) kommer att behöva ha många fler följeslagare i sin kamp, därför kan alla bli bland hans(AJ) s.k. soldater.

11)    Blir man Imamens(AJ) vän genom att läsa duaa Ahd samt genom att läsa den 40 gånger?

Om någon skulle vilja vara bland Imamens(AJ) vänner måste denne först skapa de egenskaper som en vän till Imamen(AJ) bör ha samt bilda de villkor som en vän torde ha hos sig själv.

För Imam Mahdis(AJ) vänner har en del egenskaper getts, vilka bl.a. kan beskrivas enligt nedan:

1.    Kännedom (Ma’rifa): De har en djup kännedom om Gud och Imamen(AJ). Imam Ali(A) har beträffande dem sagt: ”De som känner Gud dugligt.”. [Montakhab al-Athar, kap. 8, del 1, ord 2] Det är då genom kännedom till sin imam som man kan uppnå en sådan nivå av kännedom till sin Herre. Imam Sadiq(A) återberättar från Imam Hossein(A) som sade:

”O människor! Gud har inte skapat människorna utom för att få kännedom om Honom. Därmed, när de väl får kännedom om Honom, kommer de att tillbedja Honom. Vidare när de har tillbett Honom, kommer de inte vara i behov av att tillbedja någon annan.”

En man frågade då: ”O Profetens(S) son, må min far och mor offras för dig, vad är Guds kännedom?”.

Han(A) svarade: ”Att människorna får kännedom om sin tids imam, vilken det är obligatoriskt (wajib) för dem att lyda.”. [Bihar al-Anwar, vol. 23, s. 83, nr. 22]

Således är vägen till Guds kännedom en uppriktig kännedom av sin imam, och Imam Mahdis(AJ) vänner har en väldig djup kännedom om honom(AJ). Denna kännedom är mer än att endast veta hans(AJ) namn, historia och etc., utan snarare en kännedom om hans(AJ) Imamat, plats och nivå.

2. Lydnad: Resultatet av en grundlig och riktig kännedom är lydnad, ty hans(AJ) lydnad är Guds lydnad. Profeten(S) har i sin beskrivning av Imam Mahdis(AJ) vänner sagt: ”De kämpar för att lyda sin Imam.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 309, nr. 4]

3. Tillbedjan: Imam Sadiq(A) sade i ett av sina tal: ”De avslutar sina nätter med böner och sina dagar med fasta”. [Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 308]

4. Martyrskap: Imam Sadiq(A) sade: ”De önskar att bli martyrer i Guds väg.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 308]

5. Gemenskap och samstämmighet: Imam Ali(A) sade: ”De är gemensamma och samstämmiga med varandra.” [Yom al-Khalas, s. 224]

6. Lysande: De har ett lysande hjärta och ser sanningen med det, samt vägleder även andra till den rätta. Imam Sadiq(A) sade: ”De är som lampor, deras hjärtan lyser som en istapp.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 308]

En av de nära till Imam Khomeini(RA) återberättar: ”En av de råd som Imam(RA) gav mig under hans sista dagar var att läsa duaa Ahd. Han sade: ’Försök att recitera denna duaa varje morgon ty den har en inverkan på ödet.’” [Sireh Imam Khomeini, vol. 3, s. 42]

Duaa Ahds innehåll baserar sig på sex huvudkategorier enligt följande:

1.    Erkännande av Guds storhet
2.    Välsignelse till Imam Mahdi(AJ)
3.    Förnya sin trohetsed med Imam Mahdi(AJ)
4.    Be om äran att få vara bland Imamens(AJ) vänner
5.    Återkomst
6.    Besök

Den viktigaste innebörden inom denna duaa är den gällande förnyelsen av ens trohetsed till Imam Mahdi(AJ). Den som känner till sin tids imam och älskar honom djupt ger sin trohetsed till honom ty acceptansen och kärleken utan ansvar inte är annat än en lust.

Den som påbörjar sin dag och sitt tal med att recitera denna duaa, ger en trohetsed gentemot sin Imams(AJ) önskan, vilja och mål, och de ser inte på denna trohetsed som en vanlig trohetsed utan förstärker genom att binda det och fastställa det.

Duaa Ahd medför att man genom dess reciterande påminner sig själv och Imamen(AJ) och sin trohetsed, samt förnyar det med honom(AJ). Genom att recitera den, ber vi till Gud att hjälpa oss för att vara en av hans(AJ) uppriktiga vänner, samt ber till Gud att om vi fick äran men att vårt liv inte räckte till så skulle vi återupplivas för att vara med honom(AJ) vid hans återkomst. Därmed resulterar duaa Ahd, precis som alla andra duaa, till att den gudomliga välsignelsen når oss när vår själ inte är blandad med några synder.

Det har återberättats från Imam Sadiq(A) att den som reciterar duaa Ahd fyrtio morgnar kommer att vara av den Väntades(AJ) vänner, dock som sagt måste man vara medveten om att endast recitering av duaa inte räcker utan man måste förbereda sig för att ha denna förmåga att vara en av hans(AJ) vänner.

Med andra ord är duaa ett sätt att komma i kontakt med Gud och Hans bevis. Duaa är att tala till sin älskade samt en bön med sitt önskande. Duaa är att bevisa sitt elände till den Barmhärtige och be om sina önskningar från sin Herre. Därmed är duaans grund väldigt värdefull. I för sig har varje duaa sin egen effekt och innebörd. Den ena kan vara för att bli förlåten och för att göra en uppriktig ånger, medan en annan kan vara för att få mer kunskap och kännedom (ma’rifa), etc.

Däremellan har de duaa som getts ut eller yttrats från våra Imamer(A) ett högre värde och betydelse. Duaa Ahd har återberättats från Imam Sadiq(A) för att vi skall kunna förbereda oss för vår Imams(AJ) återkomst och åtlydnad och verkligen ge honom(AJ) en uppriktig trohetsed.

Vi ber till Gud att skynda på hans(AJ) återkomst och ber honom(AJ) att han skall hjälpa oss i vår förberedelse och uppfyllande av återkomstens villkor. Därmed är duaa ett av de bästa sätten för att komma närmare, samt känna närhet samtidigt som det leder till att levnadssättet baserar sig på den rätta vägen.