Det sista ögonblicket

Det är sorgsna tider; Allah Sändebud(S) mår inte bra; hans anhöriga är med honom vid sängen. Fatima(A) är närvarande och är vittne till hur hennes far spenderar sina sista stunder i hans liv. Hon gråter, sörjer och dikten som Abu Talib hade sagt om Profeten Mohammad(S): ”Han är en respektabel man som molnen ombeds att regna för av respekt för honom, den som var en tillflykt för de föräldrarlösa och en beskyddare för änkorna”(1). Då Profeten Mohammad(S) ser detta så tröstar han sin dotter med att säga ”O min dotter! Jag överlämnar dig med Allah(SWT); O kära Fatima! När jag dör, så riv inte sönder dina kläder (var inte otålig) och riv inte dig i ansiktet och säg endast vad jag sade när min son Abraham (2) dog: ”Ögat gråter; hjärtat lider men vi säger inte vad som gör Allah(SWT) vredgad. O Abraham! Vi sörjer alla din död (3)”.

Sedan sade han med en röst som nästan inte hördes: ”O min dotter! O Fatima! Läs nu denna vers från Koranen (4): ”MOHAMMAD är ingenting mer än ett sändebud och [andra] sändebud har kommit och gått före honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då att göra en helomvändning?” (5).

Sedan fortsatte han: ”O min dotter! Kom närmare. Kom så nära att ingen annan än du hör mig (6).” Sedan viskade han något i Fatimas(A) öron som fick henne att gråta. Efter det viskade han något annat som gjorde henne glad till den graden att ett leende blev synligt på hennes välsignade ansikte (7).

Sedan sade han: ”Kalla på min broder!”. Men vissade hade för avsikt att skapa irritation och kallade på andra istället. Umm Salamah, Profeten Mohammads(S) lojala hustru, sade: ”Varför irriterar ni honom?” och hon gick efter Amir al-Momenin(A) och tog med honom. Profeten(S) talade med Amir al-Momenin(A) under en lång period (8) tills han blev matt. Vid denna stund så steg Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A), som då var små barn, i rummet och grät samtidigt som de kastade sig på Profetens(S) bröst. Amir al-Momenin(A) försökte att få bort barnen från honom men Profeten(S) sade: ”O Ali! Låt de vara så att jag kan känna doften av dem, de kan känna doften av mig, jag gagnar från dem och de gagnar från mig”.

Det sista ögonblicket anlände. Profeten Mohammad(S) sade till Amir al-Momenin(A): ”Lägg mitt huvud i ditt knä; Allahs(SWT) vilja har kommit. När jag dör så vidta de nödvändiga förberedelserna, be över mig och lämna mig inte tills du lagt mig i graven; och be Allah(SWT) om Hans hjälp i alla frågor.”

Profeten Mohammad(S) sade dessa ord medan hans huvud vilade i Amir al-Momenins(A) knä, hans själ lämnade hans kropp och gav sig iväg mot sin Herre. Vid detta ögonblick skrek Amir al-Momenin(A) (9) och medan sorg och bedrövelse hade tagit över honom och hans ögon var fyllda med tårar så täckte han över Profeten Mohammads(S) kropp med en mantel och började förbereda honom för begravning (10).

Sannerligen var den dystraste ögonblicket i historien denna; detta var hur den bästa skapelsen lämnade världen och med hans bortgång blev skapelsen sorgsen.


(Ovan är ett urval tagen från ”The Darkest Week of History (the events of 4 days before and 3 days efter the demise of Prophet Muhammad(S))” av Ali Muhaddith med vissa förändringar).

(1). Usul al-Kafi, vol. 1, s. 449
(2). Abraham var Profeten Mohammads(S) son som föddes åttonde året efter hijra och dog av en sjukdom vid en ålder av 18 månader.
(3). Jalaa’ al-Uyun, av Allamah al-Majlisi, forskning gjord av Allamah Shubbar, vol. 1, s. 90
(4). Profeten(S) ville bekräfta att det var dagen då versen manifesterades.
(5). Den heliga Koranen 3:144
(6). Sirah al-Mustafa, av Hashim Ma’rouf, s. 717
(7). Efter Profetens(S) bortgång frågade Aisha Fatima(A): ”Vad sade han till dig under sina sista ögonblick som fick dig att gråta och vad sa han till dig som fick dig att bli glad?” Fatima(A) svarade: ”Först så informerade han mig om hans död, vilket gjorde mig bestört. Sedan berättade han för mig att jag skulle var den första personen från hans familj som återförenades med honom efter hans död.” (Tarikh Ibn Athir, vol 2, s. 322; Tabaqaat, av Ibn Sa’ad, vol 2, s. 247 osv).
(8). Senare frågades Amir al-Momenin(A): ”Vad sade Profeten(S) till dig?” Amir al-Momenin(A) svarade: ”Han öppnade 1000 fält av kunskap för mig och varje fält öppnade upp 1000 fält. Han beordrade mig vissa saker som jag skall genomföra med Allahs(SWT) vilja.” (Kashf al-Ghummah, vol 1, s. 18)
(9). Tabaqaat, av Ibn Sa’ad, vol. 2, s. 263
(10). Manaaqib, av Ibn Shahr Ashub, vol. 1, s. 236-237