Den gyllene kedjans hadith

När vår 8:e Imam, Imam Ridha(A) en gång reste till en stad (kallad Nishapur) bad stadens invånare Imamen(A) att berätta för dem en hadith från vår Heliga Profet Mohammad(S).

Imam Ridha(A) berättade följande hadith: ”Min fader Imam Kadhim(A) berättade för mig, från hans fader Imam Sadiq(A), som hört från sin fader Imam Sajjad(A), som i sin tur hört från sin fader, martyren av Karbala, Imam Hossein(A), som hört denna hadith från hans fader Imam Ali(A), som hade fått denna hadith från vår Heliga Profet Mohammad(S), förmedlad av ängeln Jibrail(A), från Allsmäktige Allah(SWT):

”Kalima (ordet) av ’La ilaha illallah’ (Det finns ingen gud förutom Allah) är Min fästning, vem som än yttrar dessa ord kommer att stiga in i Min fästning, och vem som än stiger in i Min fästning är skyddad från Mitt straff.” Denna hadith är känd som ”Den gyllene kedjans hadith”.

Den kallas detta eftersom varje medlem i denna kedja är Masoom (felfri). Folket i Nishapur började recitera detta ord när de trodde Imam Ridha(A) tal var klart, men till deras förvåning tillade Imamen(A) följande ord med avseende på vad han tidigare sagt: ”Men allt detta beror på vissa villkor, och jag anses vara en av dessa villkor”.

Denna historiska och en av de mest kända haditherna (Hadith Qudsi) kallas ”Silsilat al-Dhahab ” (Den gyllene kedjans hadith). Imam Ridha(A) bekräftar att dyrkan av Allah(SWT) räknas som en perfekt procedur baserat på åtlydnad av de felfria Heliga Imamerna(A).

Detta historiska uttalande från Imam Ridha(A) framgår av presenterandet och försäkrandet av Imamatet (det fullständiga ledarskapet av såväl samhället som religionen).

Moral:  Att bara säga någonting är av ingen nytta. Det är endast när du vet vad du säger och tror på det, tillräckligt för att följa det, som det kommer att vara dig till nytta.