Räcker det med att muntligt säga Aliyun Waliyullah?

Wilayat
Det finns inte minsta tvivel om att den som erkänner wilayat (styret) Ahl al-Bait(A) förtjänar frälsning. Faktum är att denne kommer vara med Profeterna(A) och de rena Imamerna(A). Imam Ridha(A) sade:

“Allah(SWT) kommer på domedagen att samla våra shia i sådan skick att deras ansikten kommer vara glänsande med sådan strålglans. Hans själ kommer att upplysas (manifesteras) och hans belägg kommer att bli uppenbar inför Allah(SWT). Lita på att Allah(SWT) kommer att samla våra shias med Profeterna(A), martyrerna(A) och de rättfärdiga på Domedagen. Dessa personligheter är de bästa bland de lojala!”
(Bihar al-Anwar)

Betydelsen av Wilayat
Följande är skrivet i boken ”Majmaul Bahrain” angående meningen med ordet wilayat: ”Wilayat är kärlek för Ahl al-Bait(A), och den naturliga följden är då att man följer de i religiösa frågor; att följa det vi obligerats med och att avstå från det som är förbjudet. Wilayat är att följa Ahl al-Baits(A) fotspår, följa deras handlingssätt, uppträdande och sätt att tala”. Wilayat betyder därför kärlek och lydnad. Denna idé stöds av en återberättelse från Imam Baqir(A) där han anknyter kärlek med lydnad.

Imam Alis(A) wilayat är Allahs(SWT) starka fort
Traditionen som förklarar detta koncept finns i ”Silsilatuz Zahabs” traditioner. Den är berättad av Imam Ridha(A) som återberättar den från Imam Jafar as-Sadiq(A):

”Allah(SWT) säger: ’Wilayat Ali Ibn Abu Talib är Mitt fort. Den som inträder Mitt fort är säker från Min Vrede (ghazab)”. (Oyoon al Akhbaar ar Reza)

Det finns inte minsta tvekan om att när man inträtt de rena Ahl al-Baits(A) wilayat betyder det att man söker skydd med Ahl al-Bait(A), för att avstå från skamfulla handlingar och förbli på avstånd från deras fiender. Ordet ”Tahassum” betyder att ”ta skydd i ett säker fort” och det antyder även att skyddet inte endast är av en fysisk natur, utan även moralisk form (andligt).  Det är därför nödvändigt att söka skydd med dessa nobla personligheter och att följa deras överlägsna exempel i alla aspekter av tal och uppträdande. Kortfattat så har den som följer de tagit skydd i deras fort. Muntligt tillkallning utan handling är otillräckligt.

Efter att ha förklarat Shias egenskaper sade Imam Baqir(A) följande:

”O Jabir, är det tillräckligt att endast hävda att man älskar Imam Ali(A) och att man accepterar hans wilayat när man inte handlar enligt det?”

Om någon säger: ”Sannerligen älskar jag Profeten Mohammad(S) för att han var överlägsen Imam Ali(A) och därför är jag Profeten Mohammads(S) shia.” Enligt detta uttalande så följer inte denna person Ahl al-Bait(A) som Profeten(S) beordrade oss att göra. Det är även förvånansvärt att man inte följer hans renade ätt även efter att man förklarat sin kärlek till Profeten(S) – att endast påstå sin kärlek är inte tillräckligt. Framgång sker endast genom handlingar.”

Traditionen fortsätter:

”O Jabir, Allahs(SWT) närhet uppnås inte utan lydnad till Honom. När våra Shias inte har lydnad och handlingar (för deras anseende) så har vi ingen auktoritet att hjälpa dem från helvetet. Att enbart muntligt säga ”jag är shia” är inget tillräckligt argument för Allah(SWT). (Om Allah(SWT) vill så kan Han straffa honom; Allah(SWT) har inte lovat att skänka frälsning för de som säger sig vara shia – kriteriet är lydnad och att göra goda handlingar). Dessutom är endast de som lyder Allah(SWT) vår walee (älskare) och den som är en syndare är vår fiende och vårt wilayat kan inte uppnås av andra än dem som är fromma och gör goda handlingar.” (al-Kafi)