Imamat – En gudomlig position

Bland de teologiska[1] ämnen som är relaterade till gudomligt ledarskap (Imamat) är frågan om hur det är möjligt att en person blir Imam under sin barndom. Frågan debatterades brett och diskuterades i vetenskapliga samlingar efter att Imam Jawad(A) utsågs till Imam vid en ålder av åtta år 203 efter Hijra, Imam Hadi(A) vid en ålder av åtta samt några år senare även Imam Mahdi(AJ) vid en ålder av fem.

Bland de återberättelser om Imam Jawad(A) så finner vi att när Imam Ridha(A) valde sin son som sin efterträdare efter gudomlig inspiration så insisterade han på att göra det långt innan den utsedda datumet. Och när hans följeslagare frågade honom om Imam Jawads(A) låga ålder så brukade Imam Ridha(A) ge exemplet med Profeten Jesus(A) som utsågs till Profetskapet under sin tid som spädbarn redan samtidigt som han pekade på att detta var mycket yngre än vad hans son var då[2].

Konceptet i Imam Ridhas(A) resongemang härrör från den heliga versen i Koranen angående utnämningen av Profeten Jesus(A): ”Då pekade hon på barnet. [Men] de svarade: ”Hur skulle vi kunna tala till ett spädbarn [som ligger] i sin linda?” [Då talade] han [till dem]: ”Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet;” (Den heliga Koranen 19:20-30)

Historiska rapporter visar att trots sin låga ålder var Imam Jawad(A) fullt kapabel att utföra sitt ansvar som Imam då han var fullt kapabel att svara de vetenskapliga och juridiska problemen som folket hade på grund av det gudomliga utnämningen till Imamat positionen. Men det var inte bara shiiterna som kom att förstå detta men även Imamens fiender kom att förstå detta genom interaktioner och debatter som de hade med Imamen. En av dessa debatter återberättas enligt följande:

En gång i samband med oense mellan Ma’mun, den abbassidiska kalifen[3] och hans följeslagare angående Imam Jawads(A) kunskap, så sade Ma’mun följande till sina följeslagare: ”Jag känner den här unga pojken bättre än er. Han kommer från en familj vars kunskap är gudomligt[4] och kommer från gudomlig inspiration. Deras fäder har inte varit i behov av att erhålla kunskap och etik i vanlig maner. För att bättre förstå detta så känn er fria att testa honom när ni vill.”

Således valdes en av Ma’muns följeslagare, Yahya Ibn Aktham, som var den mest kunniga rättslärda i juridik, att debattera med Imamen. Under debatten, som hölls inför Ma’mun, ställde Yahya en fråga till Imamen. Imamen la fram tio förutsättningar som svaret till Yahyas fråga var beroende av. Yahya blev skräckslagen och med ett blekt ansikte så förståd hans följeslagare att han förlorat. Sedan svarade Imamen Yahyas fråga ur varje aspekt av de förutsättningarna han lyft fram[5].

Efter det ställde Imam Jawad(A) en fråga till Yahya. Yahya klarade inte av att svara på frågan från Imamen så han bad honom att besvara det själv. I slutet av sessionen sade Ma’mun: ”Ve över er! Profetens(S) Ahl al-Bait(A) har förordats dygd och storhet bland alla människor och ålder förhindrar de inte från storhet…”[7].

Från vad som återberättats så kan vi förstå att Imamat positionen hos de ofelbara är en välsignelse från Allah(SWT) och kan inte erhållas. Därför har Imamens(A) ålder inte något avgörande roll i detta. Ett tydligt exempel kan ses i Imam Jawads(A) fall.


(Ovan är ett urval taget från boken ”The political and intellectual life of Shiite Imams” av Rasul Ja’farian)

Fotnoter:
[1]. Teologi (kalam) är ett studieämne som täcker den religiösa tron och dess principer; genom användningen av olika tillvägagångssätt för resonemang så besvarar teologi konflikter och frågor.

[2]. Safvan Ibn Yahya återberättar: ”Jag frågade Imam Ridha(A): ”Innan Allah(SWT) skänkte dig Jawad, när vi frågade om din efterträdare brukade du säga ”Allah(SWT) vill skänka mig en son.” Nu har Han skänkt dig en son och vi har ärats att få besöka honom men om något skulle hända dig, vem ska vi följa?” Imam Ridha(A) pekade mot sin son Jawad som stod framför honom. Jag frågade Imamen: ”Min mästare, detta är endast en tre årigt barn.” Imam Ridha(A) svarade: ”Varför skulle det vara ett problem? Jesus(A) var mycket yngre än tre år när han valdes av Allah(SWT) för att resa sig för sanningen”. (Usol al-Kafi, vol 1, s. 321)

[4]. Ma’mun var en förtryckande abbasidisk kalif som låg bakom både Imam Ridha(A) och Imam Jawads(A) martyrskap under sitt styre.

[5]. Gudomligt kunskap är kunskap som skänks av Gud till endast Profeter och ofelbara för att bevisa deras profetskap och Imamat.

[6]. Yahya frågade: ”Vad säger du om en som jagar djur medan denne är i ihram (obligatoriska Hajj ritualer)?” Imam Jawad(A) frågade då: ”Var jagade han? På insidan eller utsidan av Haram området? Var han medveten om det han gjorde eller inte? Gjorde han det medvetet? Var han en fri man eller slav? Mogen eller ung? Var detta hans första jakt eller fanns det mer? Var bytet en fågel eller inte? Om det var en fågel, var det en stor eller liten? Har jägaren ångrat sig nu eller inte? Var han obligerad för Hajj eller Umra?”

[7]. al-Ihtejaj, vol 2, s. 443; al-Irshad, vol 2, s. 281; Tohful al-Uqol, s. 451