Återkomsten del 5

Mahdi och upphävandet av förordningarna

Dr Fahimi: Om jag minns rätt har du tidigare sagt att Imam Mahdi(AJ) inte är lagstiftare, och inte heller är han upphävare av förordningar. Detta uttalande stämmer inte överens med innehållet i följande återberättelse:

Imam Sadiq(A) sade:

”När Qaim, (framträdaren) från Profeten Mohammads(S) familj framträder skall han döma mellan människor utan att kräva vittnen på samma sätt som David(A) och Salomo(A).” [Ibid, sid. 320]

Denna och andra liknande återberättelser tyder på att Islamiska förordningarna kommer att upphävas av Imamen(AJ) som kommer att ersätta dem med nya förordningar. Genom att tro på dessa återberättelser, bevisar du mer eller mindre Imam Mahdis(AJ) profetskap, även om du inte kallar honom för profet!

Hoshyar: Först och främst vill jag påpeka att källan till sådana övertygelser består av sällsynta återberättelser som rapporterats av en enda berättare. För det andra ser jag inga problem med påståendet att Gud kan uppenbara en lag till Profeten(S) och informera honom om att lagen kommer att gälla för honom och hans följeslagare fram till den tidpunkt då Qaim, (framträdaren) framträder. När den tolfte bland hans ättlingar återkommer kommer han att följa den andra befallningen. Profeten(S) har även informerat om denna förordning om hans efterträdare som kommer att fortsätta fram tills informationen når den sista Imamen(AJ). I det fallet så upphävs inte förordningen och Imamen(AJ) inför inte en ny lag som uppenbarats för honom. Snarare var den första förordningen redan begränsad i tid, och Profeten(S) hade redan informerats om den andra.

Som exempel kan nämnas, ett juridiskt fall, då det krävs att domaren begränsar sin dom till en objektiv bevisning med vittnen och en ed. Profeten(S) och Imamerna(A) följde samma förfarande i sina domslut. Men när Imam Mahdi(A) framträder och bildar den Islamiska regeringen, är han skyldig att avgöra fallet genom hans kunskap. Således var den sistnämnda förordningen redan en del av den Islamiska rättsvetenskapen, som väntade på att verkställas efter Imam Mahdis(AJ) återkomst.

Är det inte möjligt att Imam Mahdi(AJ) redan har uppstått?

Dr Jalali: Vi erkänner den grundläggande övertygelsen om Imam Mahdi(AJ). Men hur vet vi vet att han inte redan har uppstått? Från de första dagarna av Islams historia fram till nu har det funnits många individer från olika delar av världen, såväl från Quraish och andra platser än Quraish, som har rest sig och gjort anspråk på att vara Imam Mahdi(AJ). Intressant nog fann de anhängare bland människorna och har även satt sina spår inom sekter som uppkallats efter dem. I själva verket nådde några av dem makt och etablerade dynastier som varade under en tid. Här väntar vi på återkomsten av Imam Mahdi(AJ), och med all sannolikhet kan en av de som låtsats vara framträdaren varit en sann Imam Mahdi(AJ) medan vi inte har någon information om detta!

Hoshyar: Som vi redogjort i våra tidigare diskussioner, tror vi inte på en oidentifierbar Imam Mahdi(AJ) vars egenskaper är så okända för oss att vi misstar oss i att känna igen honom. Tvärtom, Profeten(S) och Imamerna(A), informerade folk om den grundläggande förväntningen och existensen av Imam Mahdi(AJ), och tillhandahöll alla detaljerna och kvalifikationerna om Imam Mahdi(AJ) för att undanröja alla tvivel och oklarheter om hans identitet. Följande återberättelse är en sammanfattning av en sådan beskrivning av den väntade Imam Mahdi(AJ):

”Imam Mahdi(AJ) heter Mohammad och hans familjenamn är Abu al-Qasim. Hans mor var en slavinna vid namn Narjis, Sayqal och Sawsan. Han kommer att vara en Hashimit (person som kommer från stammen Hashim), från ättlingarna till Imam Hossein(A), och en direkt avkomma till Imam Askari(A). Han föddes år 256 e.H. /868 e.Kr. eller 255 e.H. /867 e.Kr i staden Samarra i Irak. Han kommer att genomgå två typer av fördoldhet: en kort, och den andra lång. Den andra fördoldheten kommer att förlängas till den grad att många människor kommer att tvivla på hans existens. Och det kommer att passera en lång tid. Uppdraget kommer att påbörjas i Mecka. Han kommer att inleda sin revolution med ett svärd och kommer att förinta alla förtryckare och icke troende. Samtliga av ”Bokens folk” och muslimer kommer att underkasta sig hans myndighet. Han kommer att skapa en världslig Islamisk regering på jorden, och kommer att grundligt utrota krafterna av orättvisa och tyranni, och ersätta dessa med rättvisa och jämlikhet. Islam kommer att bli den universella tron och Imam Mahdi(AJ) kommer att lägga ner all sin energi, för att sprida det lugnt bland alla. Dessa är Imam Mahdis(AJ) egenskaper och uppgifter som muslimerna väntar på.”

Seyyed Ali Mohammad Shirazi, ”Baben”(Länken)

Hoshyar: Nu, Dr Jalali, tillåt mig att fråga dig en sak. Bland alla dem som påstått sig vara Imam Mahdi(AJ) så här långt, har du stött på någon i vilken alla dessa egenskaper som vi har beskrivna och som angetts stämmer på någons påstående och som skulle kunna fastställas som en möjlig framträdare?

Till exempel, den person som framträdde i en av Irans städer och som hävdade sig vara Imam Mahdi(AJ), var ju varken son till Imam Askari(A) eller hade genomgått någon fördoldhet under en lång tid eller kämpat i någon strid mot orättfärdiga härskare och etablerat en världslig Islamisk regering att fylla jorden med rättvisa och jämlikhet. Det är anmärkningsvärt att han inte reste sin hand någon gång för att hindra folk från att göra fel. Dessutom, inte nog med att han inte spred Islam över hela världen, han upphävde faktiskt alla dess lagar och etablerade en ny tro istället. Han hade varken någon djupare kunskap eller uträttade någon häpnadsväckande uppgift. Och mot slutet av hans period, trots att han ångrade sig och visade ånger, avrättades han. [Nabil Zarandi, Talkhis-i ta’rikh sid.135-138]

Kan någon förnuftig person begåvad med intelligens förutsätta att en sådan person skulle kunna vara den utlovade Imam Mahdi(AJ) för muslimerna?

Historien om denna falske Imam Mahdi(AJ) från staden Shiraz skiljer sig inte från en annan historia nämnd i Mathnavi av Jalaluddin Rumi, om en man från Qazvin, som hävdade sig vara starka, men inte klarade av att motstå smärtan från en nål när han skulle tatuera ett lejon på armen. Valet av ett lejon, säger Rumi, vara avsedd för att uppvisa hans hårdhet. Men under tatueringen av denna så kallade starke mannen från Qazvin var han villig att utelämna delar av denna stora ritning, endast för att tatueraren inte skulle behöva sticka in nålen oftare. Dessa önskningar att utelämna viktiga delar av lejonets kropp ledde till att tatueraren inte kunde hålla sig från att driva med sin kund:

Vem har sett ett lejon utan svans, huvud eller en mage?
När skapade Gud ett sådant lejon?
Om du inte har kraften att utstå nålens stick
Önska då inte något så modigt som ett lejon [som en symbol för din styrka].

En av de intressanta händelserna som har ett samband med Seyyed Ali Mohammad Shirazi är att innan han fick tanken att påstå sig vara Imam Mahdi(AJ) och framträdaren hade han skrivit en bok med titeln: Tafsir-i Surah-al-Kawthar (förklaring till Surah al-Kawthar). I denna bok rapporterade han återberättelser om den utlovade Imam Mahdi(AJ) som inte ens stämde överens med hans egna senare påståenden om att han var Imam Mahdi(AJ). Detta skapade senare en källa för ilska och obehag för honom och dem bland hans anhängare.

I denna bok skriver han:

Musa ibn Ja’far Baghdadi berättade att han hört Imam Askari(A) säga: ”Jag ser er [i framtiden] tvista med varandra i frågan om min efterträdare. Var medvetna om att den som erkänner alla Imamerna(A) efter Profeten(S), och förkastar min son, kan liknas vid den som erkänner alla profeterna(A), men förnekar Profeten Mohammad(S). Och den som förnekar Guds Profet(S) kommer att likna den som har förnekat alla profeter(A). Anledningen är att lydnaden till den sista bland oss är som lydnaden till den första bland oss, och förnekandet av den sista bland oss är som förnekandet av den första. Känn till, att min son kommer att ha en fördoldhet och att alla människor, utom ett fåtal som kommer att vara under Guds beskydd, kommer att falla i tvivel.” [Tafsir-e Surah-al-Kawthar]

Sedan citerar han en annan återberättelse som följer:

Imam Rida(A) berättade för Dibil: ”Den Imam(A) som kommer efter mig är min son Imam Jawad(A); efter honom kommer hans son Imam Hadi(A); efter honom kommer hans son Imam Askari(A), och efter honom(A) kommer hans son Hujjat(AJ), Beviset, som skall vara väntad under sin fördoldhet och åtlydd när han återkommer. Om det endast skulle återstå en enda dag av livet på jorden, kommer Gud att förlänga den tills framträdaren reser sig och fyller jorden med rättvisa och jämlikhet precis som den fyllts med orättvisor och förtryck. När det gäller tiden för hans återkomst, har våra förfäder rapporterat från Imam Ali(A), som i sin tur rapporterat från Profeten(S), som blev tillfrågad: ”O Guds budbärare, när kommer Qaim, (framträdaren) från dina efterkommande att framträda? ”Han svarade: ”Hans tillstånd liknar Domedagens [vars tidpunkt ingen annan än Gud kan avslöja]. Dock är händelsen av mycket hög betydelse både i himlen och på jorden och följaktligen kommer det ske helt plötsligt.” [Ibid]

Det är uppenbart att ett antal saker blir tydliga från dessa två återberättelser: dels att framträdaren är en direkt avkomma till Imam Askari(A), och det andra som tyder på att Imam Mahdi(AJ) kommer att genomgå en lång period av fördoldhet, den tredje saken som går att tyda, är att när han framträder kommer han att fylla jorden med rättvisa och jämlikhet och den fjärde saken, är att ingen kan fastställa tidpunkten för hans återkomst.

Seyyed Ali Mohammads bekräftelse om den fördolda Imamens(AJ) existens

I sin bok om förklaringen till surah al-Kawthar, erkänner Seyyed Mohammad Ali förekomsten av den dolda Imamen(AJ) och skrev om de tecken och indikationer som tyder på en sådan existens. Till exempel skriver han:

Det råder inget tvivel om förekomsten av den fördolda Imamen(AJ). Anledningen är att om han inte hade existerat, hade ingen annan existerat. Där av är denna fråga lika klar som solen på himlen. Problemet är att den naturliga följden av tvivel i hans existens är tvivel på Guds makt. Den som tvivlar på Guds existens är icke-troende … när det kommer till muslimerna och de troende bland anhängarna av de tolv Imamerna(A), Imamiyya, är perioden för hans födelse bevisad (må min ande och andan av alla de som svävar i sfären av de andliga varelserna, malakut – vara ett offer för hans excellens!). Dessutom är hans korta fördoldhet och de mirakel som skedde under dessa dagar, samt de tecken som gavs till hans representanter, bortom allt tvivel … Han (den tolfte Imamen(AJ)) är en rättfärdig avkomma. Hans familjenamn är Abu al-Qasim. Han är den som reser sig på Guds befallning (al-Qaim bi-Amr Allah(SWT)), beviset på Guds existens för Guds skapelser, den resterande (baqiyyat Allah) bland Guds tjänare, Imam Mahdi(AJ) kommer att guida människorna i de oförklarliga frågorna. Men jag vill inte nämna hans namn, förutom på det sättet som Imamen(A) [Imam Askari(A)] har nämnt det, och det är, mim, ha, mim, da. Det finns texter som är direkt mottagna från den[tolfte] Imamen(AJ) som behandlar just detta. Imamen(AJ) har själv skrivit meddelandet i vilken han säger: ”Guds förbannelse över den som nämner mig vid mitt namn offentligt.” … Evighetens Mästare (Wali Asr) kommer att ha två [former] av fördoldhet. Under den lilla fördoldheten, hade han pålitliga och förtrogna representanter och ombud. Perioden av den lilla fördoldheten varade i sjuttiofyra år och några dagar. Representanterna för den respekterade Mästaren (må våra andar vara ett offer för honom!) är: Uthman Bin Said Amri och hans son, Mohammad bin Uthman, Hossein bin Ruh, och Ali Bin Mohammad Samarri.

På ett annat ställe i samma bok skriver han om sin egen erfarenhet av att ha sett den tolfte Imamen(AJ) i Mecka:

En dag var jag upptagen med att be i den heliga moskén i Mecka, vid sidan av Yamani pelaren [av Ka’ba]. Då lade jag märkte till en välbyggd och stilig ung man som var djupt engagerad i att utföra tawaf, (gå runt Ka’ba). Han hade en vit turban på huvudet och en yllekappa på axeln. Det var inte mer än några stegs avstånd mellan oss. Plötsligt slog en tanke mig att han kunde vara Befallningens Mästare (Sahib al-Amr). Men jag skämdes för att gå närmare honom. När jag avslutade mina böner kunde jag inte hitta honom. Men jag är inte så säker på att han var Befallningens Mästare (Sahib al-Amr).