Återkomsten del 4

Profeternas seger

Dr Jalali: Av all denna beskrivning och överlägsenhet som nämnts om den tolfte Imamen, Imam Mahdi(AJ) i återberättelserna, kan det verka som att han är mer överlägsen än alla profeterna(A), inklusive Islams Profet(S). Trots allt, lyckades ingen av dem reformera samhället, inrätta en världs-regering som bygger på Guds enhet, implementera den gudomliga förordningen i sin helhet, verkställa den gudomliga rättvisans vågskålar, och eliminera orättvisor och tyranni. Den enda personen som kan utföra alla dessa uppgifter är Imam Mahdi(AJ), och ingen annan!

Hoshyar: I verkligheten har alla profeter(A) strävat efter att reformera det mänskliga samhället, och verkställa de gudomliga lagarna. Var och en av dessa gudomligt utvalda reformister har försökt att uppnå sitt mål i enlighet med de möjligheter och de tillgångar som fanns tillgängliga för dem under deras tidsålder för att därmed dra folk närmare Gud. Om de inte hade kämpat och gjort nödvändiga uppoffringar, hade regeringar byggda på Guds enhet (tawhid) aldrig ha tagit fart. I denna mening är alla dessa profeter(A) delaktiga och har bidragit till denna slutliga seger. Imam Mahdis(AJ) bedrifter bör betraktas som en framgång för alla Guds dyrkare i raden av profeterna(A) och de religiösa ledarna. Imamens(A) seger är inte hans egna personliga seger, utan med denna Imams(AJ) otroliga energi kommer detta att vara ärlighetens seger över falskheten, fromhetens över tvivlets. Det kommer att vara uppfyllelsen av de förgångna profeternas(A) löfte till sina anhängare, och förverkligandet av deras ideal för det mänskliga samhället.

Den utlovade Imam Mahdis(AJ) bedrifter, är bedrifterna av Adam(A), Seth(A), Noa(A), Abraham(A), Moses(A), Jesus(A), Profeten Mohammad(S), och alla andra profeter(A). Det var de som genom sina uppoffringar och sin uthållighet, förberett denna väg, och till viss mån, fått folkets förstånd att acceptera detta kall. Planen utformades och kampen påbörjades av de tidigare profeterna(A). Var och en av profeterna(A) ända fram till Islams Profet(S) lämnade ett gott exempel genom sitt eget agerande och höjde nivån på människornas förståelse av Guds syften. Han (Islams Profet(S)) tillkännagav grundlinjerna för den kompletta planen och skapade en omfattande plan för omvandlingen av världen. Vid sin död lämnade han sedan över ansvaret till hans rättmätiga efterföljare, Imamerna(A). Profeten(S) och Imamerna(A), ansträngde sig sedan på denna stig för att verkställa Guds plan för mänskligheten, därigenom stötte de på allvarligt motstånd och gjorde stora uppoffringar. Många fler år kommer att förflyta, och många fler kriser och revolutioner skall konfronteras av mänskligheten för att de skall mogna och bli värdiga en regering som bygger på monoteism (tawhid). Bara då kommer barriären av misstro och irreligiositet att övervinnas med Imam Mahdis(AJ) häpnadsväckande energi, först då kommer drömmen om mänskligheten materialiseras och bli verklig.

Därför är den lovade Imam Mahdi(AJ) verkställaren av profetens(A) och de tidigare profeternas(A) planer. Hans seger är en seger för de uppenbarade religionerna. Gud lovar seger till David(A) i Psaltaren, och i en av Koranens verser som uppenbarats för att understryka Imam Mahdis(AJ) slutliga prestation, påminner Gud muslimerna om detta löfte och säger: ”Vi har skrivit i Psaltaren att våra rättfärdiga tjänare skall ärva jorden.” [Surah al-Anbiya, 21:105]

Imam Mahdi(AJ) och den nya konstitutionen

Dr Jalali: Jag har hört att den tolfte Imamen(AJ) kommer att komma med en ny religion, en ny konstitution och nya lagar för folket. Och att Islams nuvarande lagstiftningar kommer att upphävas av honom. Hur tillförlitlig är den här återberättelsen?

Hoshyar: Källan till denna information är återberättelserna i detta ämne. Således, för att klargöra frågan måste vi nämna några av dessa.

Abd Allah bin Ata frågade Imam Sadiq(A) om Imam Mahdis(AJ) karaktär. Imamen(A) sade:

”Han kommer att fullfölja profetens(A) uppdrag. Han kommer att utrota rådande innovationer, precis som Profeten(S) förstörde grunden för jahiliyya (för-Islamisk arabisk moral), och sedan bygga Islam på nytt.”  [Ibid, sid. 352]

I en annan återberättelse berättar Abu Khadija att Imam Sadiq(A) ska ha sagt följande:

”När Qaim, (framträdaren) återkommer, kommer han med nya direktiv, precis som Profeten(S) i början av Islam kallade folket till en ny kommission.” [Ithbat al-Hudat, vol. 7, sid. 110]

I ännu en annan återberättelse säger Imam Sadiq(A):

”När Qaim, (framträdaren) framträder kommer han med en ny kommission, en ny bok, ett nytt beteende och nya omdömen, som kommer att vara ansträngande för araberna. Hans uppdrag är inget annat än att strida, och ingen [bland de icke troende] kommer att skonas. Han kommer inte vara rädd för någon kritik i utförandet av sin plikt.” [Ibid, sid. 83]
Imam Mahdis(AJ) beteende

Dessa och andra återberättelser pekar på en viktig faktor i Imam Mahdis(AJ) beteende – att hans agerande kommer att baseras på hans förfaders, Profeten(S). Han kommer att försvara religionen och Koranen som gavs till Profeten(S). Till exempel lär Profeten(S) ha sagt: ”En av mina Ahl al-Bait(A) kommer att resa sig och agera utefter mina egenskaper och traditioner.” [Bihar al-Anwar, vol. 51, sid. 82] Och, han sade: ”Qaim, (framträdaren) bland mina barn, kommer att har mitt namn och familjenamn. Han kommer att ha mina drag och kommer att följa mitt beteende. Han kommer att bjuda in folk till min lydnad och min lag, och han kommer att kalla dem till min Herres bok.” [Ithbat al-Hudat, vol. 7, sid. 52]

I en annan tradition sade han:

”Min tolfte ättling kommer att försvinna på ett sådant sätt att han inte kommer att ses alls. Det kommer en tid då inget annat än bara namnet av Islam finns kvar. Och ingenting annat än bara ett spår av Koranen. Vid den tidpunkten kommer Gud att tillåta honom att göra uppror och genom honom kommer Gud att stärka Islam och återuppliva den.”  [Muntakhab al-Athar, sid. 98]

I ännu en annan återberättelse sade Profeten(S): ”Imam Mahdi(AJ) är från min familj och kommer att kämpa för min tradition, precis som jag kämpat för Koranen.”  [Yanaabe’al Mawaddah , vol. 2, sid. 179]

Dessa traditioner visar tydligt att den tolfte Imamens(AJ) uppgift är att sprida Islam och att återuppliva Koranens betydelse. För att verkställa Profetens(S) lära kommer han att sträva med kraft. Så, om det förekommer några otydligheter i de återberättelser som nämnts i ämnet tidigare i det här avsnittet så tydliggör de ovan nämnda återberättelserna dessa oklarheter. Generellt bör återberättelser tolkas enligt följande:

Under fördoldheten, kommer innovationer att uppstå i religionen och Koranens förordningar och Islams läror kommer att anpassas till vad människor gillar och ogillar. Som ett resultat av det kommer många läror och lagar glömmas bort, som om de aldrig hade något med Islam att göra. När Imam Mahdi(AJ) återkommer, kommer han ogiltigförklara dessa innovationer och återställa Guds befallningar som de var när de befalldes. Han kommer att instifta Islams strafflagstiftning utan någon mildhet. Uppenbarligen, kommer ett sådant program att uppfattas som något nytt av människorna.

Imam Sadiq(A) har i en annan återberättelse förtydligat Imam Mahdis(AJ) ovan nämnda roll: ”När framträdaren reser sig kommer han att efterlikna Profetens(S) uppförande, förutom det att han kommer att fullända Profeten Mohammads(S) traditioner.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 347]

Fadl bin Yasar hörde Imam Baqir(A) säga: ”När vår framträdare reser sig kommer han att möta ett så hårt motstånd från folket, som inte ens Profeten(S) under jahiliyya mötte.” Fadl frågade: ”Varför kommer det vara så?” Imamen(A) svarade:

”När Profeten(S) utvaldes, tillbad folket avgudar av stenar och trä. Men när vår Qaim, (framträdare) återkommer, kommer folk att tyda Guds befallningar emot hans tolkning, och kommer att argumentera med honom och tvista med hjälp av Koranen. Vid Gud, Qaims, (framträdarens) rättvisa kommer att träda in i deras hem, precis som värme och kyla träder in i dem.”  [Ithbat al-Hudat, vol. 7, sid. 86]
Aktualiteten i Imam Mahdis(AJ) tydningar

Människor, som har övergett Islams absoluta principer och grundläggande läror, följer bara de yttre formerna av religionen och betraktar dem som tillräckliga. Dessa är de människor som, förutom de fem dagliga och obligatoriska bönerna, fastan i månaden Ramadan, och undvikandet av yttre föroreningar (najasat), inte vet någonting om Islam. Dessutom har några av dem begränsat religionen till moskén och därmed har dess inverkan mycket liten effekt på deras handlingar och beteende. I livet utanför moskén, på marknader eller på arbetsplatser, finns det inga spår av deras Islam. De beaktar inte etiskt beteenden och moral som en del av Islam. De lägger ingen vikt på att undvika omoraliskt beteende och skyller på att det råder meningsskiljaktigheter över kravet på skyldigheten och förbudet av det. De går så långt som att förvränga förbuden i lagen till något tillåtet. De avhåller sig från deras ansvar att betala de skatter som ålagts dem av lagen. Med andra ord, de ägnar sig åt att tolka religionen efter deras egna begär.

När det gäller Koranen, tror de att det räcker att uppmärksamma dess formella recitation och att respektera konventionen i detta sammanhang. Därför, är det uppenbart att när den tolfte Imamen(AJ) återkommer kommer han att fråga dem om varför de har övergivit religionens innersta väsen och tolkar Koranen och återberättelser som det passar dem? Varför de lämnat Islams sanning och nöjt sig med enbart ytlig tillgivenhet? Varför har de inte sökt att anpassa deras karaktär och insatser till den sanna Islam? Varför har de förvrängt tydningen av religionen till att passa sin egna personliga girighet? Eftersom de lägger så stor vikt på att Koranrecitationen skall vara rätt, borde de implementera dess direktiv i sina handlingar också. Den tolfte Imamen(AJ) har rätt att fråga: ”Min farfar, Imam Hossein(A) blev inte dödad för sorgens skull. Varför har ni övergett min farfars målsättning och förstört den?”

Imamen(AJ) kommer be dem att lära sig de Islamiska sociala och moraliska lärorna och tillämpa dem i deras vardag. De bör undvika de förbjudna handlingarna, och sköta sina ekonomiska åtaganden, utan några klena ursäkter. De bör också hålla i minnet att åminnelsen av Ahl al-Baits(A) förtjänster och att gråta för deras lidande kan aldrig ersätta skyldigheten till zakat och khums och andra skyldigheter. Inte heller kan det gottgöra för ett syndigt beteende som att ta ränta och mutor, lura andra och behandla dem med oärlighet. De bör inse, att gråta och sucka för Imam Hossein(A) aldrig kan gottgöra den dåliga behandlingen av föräldralösa barn och änkor. Än viktigare är att de inte ska begränsa fromhet till moskén, utan de bör försöka delta i samhället och utföra sin plikt att uppmana till det goda och förbjuda det onda och bekämpa de innovationer som har smugit sig in Islam.

Visst skulle en sådan religion verka ny och svår för dessa människor, och de kanske inte ens anser att det är Islam, eftersom de har inbillat sig att Islam är något annat. Dessa människor brukade tro att fullföljandet och storheten av Islam ligger i utsmyckningen av moskéer och i uppbyggandet av höga minareter. Om den tolfte Imamen(AJ) säger: ”Storheten av Islam ligger i rättfärdiga handlingar, ärlighet, pålitlighet, att hålla löften och undvika förbjudna handlingar”, skulle detta vara något helt nytt för dem! De brukade anta att när Imamen(AJ) kommer, så skall han gottgöra för alla muslimers handlingar och sedan gå i pension med dem i hörnet av en moské. Men när de bevittnar det droppande blodet från Imamens(AJ) svärd och hans kall till heligt krig, jihad och till att uppmana till det goda och förbjuda det onda, och dödandet av de orättvisa tillbedjarna och återlämnandet av de varor dessa har stulit från deras rätta ägare, ja, sådana åtgärder av Imamen(AJ) skulle de verkligen finna som nya!

Imam Sadiq(A) berättar:

”När vår framträdare uppstår, kommer han att kalla folk på nytt till Islam, och vägleda dem till det gamla som människor har vänt sig bort ifrån. Han kommer att kallas Imam Mahdi(AJ) eftersom han kommer att guida människor tillbaka till det de har separerats ifrån. Han kommer att kallas framträdaren eftersom han kommer att anbefallas att fastställa sanningen.” [Kashf al-Ghemmah, vol. 3, sid. 264; Mufid, Irshad, sid. 240, 343]

Kort sagt, det finns en stor skillnad mellan den antagna Imam Mahdi(AJ) och hans agenda, och den sanna Imam Mahdi(AJ) och hans roll. Det är av denna anledning som människorna inte kommer att acceptera hans agerande och överge honom i början. Men eftersom de inte kommer att finna någon annan som kan ge dem det de har önskat kommer de att acceptera honom.

Imam Sadiq(A) säger:

”Jag kan se framträdaren bärandes de traditionella kläderna ta ut ett brev av Profeten(S), förseglad med ett gyllene sigill, och efter att ha brutit förseglingen läser han högt för folket. Folket skingrar sig från honom som får gör från sin herde. Och ingen förutom hans rådgivare [ministrar] och elva befälhavare stannar kvar hos honom. Sedan börjar folk söka efter en reformist överallt. Men eftersom de inte hittar någon annan än honom som kan hjälpa dem, rusar de mot honom. Vid Gud, jag vet vad framträdaren talar om för dem, som de vägrar att erkänna.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 326]