Återkomsten del 3

Imam Mahdis(AJ) försvar

Dr Jalali: Jag har hört att Imamen(AJ) kommer att framträda med ett svärd. Detta är något som inte verkar stämma då människan så här långt lyckats framställt och upptäckt diverse typer av vapen som kan användas på slagfältet. Kärn- och massförstörelsevapen är av det senare tillskottet till mänsklighetens vapenarsenaler. Med användningen av kemiska och biologiska vapen, inklusive fjärrstyrda avfyrningsramper för binära vapen, kan tusentals och åter tusentals människor förgöras i ett enda slag. Frågan uppkommer med tanke på alla dessa vapen som finns nu, hur kan man föreställa sig att Imam Mahdi(AJ) och hans soldater kommer att triumfera med ett svärd?

Hoshyar: Ja, faktum är att Imam Mahdis(AJ) framträdande med svärdet har nämnts i återberättelserna. Låt mig nämna några exempel. Imam Baqir(A) berättar:

”Imam Mahdi(AJ) påminner om sin förfader, Profeten Mohammad(S), och kommer också att framträda med ett svärd för att utplåna tyrannerna och de som vilselett människorna, Guds och Profetens(S) fiender. Han kommer att nå seger med svärdet och avskräcka fienderna, och ingen av hans flaggor [trupper] kommer att återvända med ett nederlag.” [Ibid, vol. 51, sid. 218]

Resningen med ”svärd” är en metafor för krigföring. Det visar att krig och blodsutgjutelse är en del av den officiella uppgiften för Imam Mahdi(AJ). Han leds av Gud för att göra Islam till en världslig tro och till att konfrontera orättvisa och tyranni, även om det skulle kräva att han tar till våld och svärd. Omständigheterna för honom är de motsatta i jämförelse med hans förfäders, då deras situationer inte krävde att de bemöttes på samma kraftfulla sätt, eftersom deras uppgift var begränsad till förmaning och vägledning. Så, att han ”reser sig med ett svärd” innebär inte att hans försvar är begränsade till ett svärd, och att han inte kan använda någon annan typ av vapen. Säkerligen, skulle även han kunna använda dagens vapen eller skapa nya vapen som överträffar alla kända vapen under sin tid.

Sanningen är att vår kunskap om framtida händelser i världen är begränsade, vi känner inte heller till något om mänsklighetens framtida öde eller något om dess teknologiska utveckling. Därför, kan vi inte bedöma framtiden på grundval av det förflutna utan någon bevisning. Vi vet inte vilket land eller nation som kommer att ha tekniska och civiliserade fördelar och överlägsenhet över andra. Det är möjligt att de svaga och splittrade nationerna i den muslimska världen, vaknar upp och bortser från sina små skillnader för att skapa det världsliga broderskapet under den mäktiga fanan av monoteism, tawhid och införa och implementera Koranens vägledning i bildandet av en världsomfattande muslimsk nation. Förenade, kan de sedan utnyttja sina naturresurser till sin egen fördel och komma ur den egenkultiverade lättjan och självpåtagna isoleringen för att anta utmaningen att bli den ledande civilisationen i vetenskap, industri och etik. De kan få kontroll över den oupptäckta och gränslösa energin av öst och väst för att rikta den i förberedelserna inför det slutgiltiga införandet av Imam Mahdis(AJ) revolution. Vid denna tidpunkt kan Imam Mahdi(AJ) framträda och förgöra de orättvisa och tyranniska makterna med hjälp av de mäktiga styrkor han kan ha till sitt förfogande. Dessutom, med Guds hjälp och löften om seger, utöver den extra kraft som strömmar ut från position av wilayat (utövandet av gudomligt ordinerad suveränitet under Imamatet) kan han lägga grunden till en rättvis och Gudomlig stat på jorden.

I samma ögonblick kommer de vetenskapsmän och forskare vars forskning lett till upptäckten av alla dessa verktyg och teknologi och som gjort den möjlig känna ånger och sorg eftersom deras upptäckter inte använts för att åstadkomma förbättringar för mänskligheten utan användes istället för att kolonisera och undertrycka människorna i världen. Således, för att kompensera för dessa kränkningar som deras vetenskapliga insatser använts för, ser de ingen annan utväg än att svara på uppmaningen från Imam Mahdi(AJ) att kämpa för rättvisa och arbeta för människornas bästa. Vi kan inte förutse hur människor i framtiden kommer att överge sin arrogans och envishet, komma ut ur sin okunnighet och arbeta för utrotningen av massförstörelsevapen och det slutliga genomförandet av det nukleära icke-spridningsavtalet. Men all denna rikedom som idag används för att producera sådana vapen kan då komma att användas för att utrota fattigdomen och främja utbildning och välfärd för hela mänskligheten.                                       
                                                                 
Världen under Imam Mahdi(AJ)

Ingenjör Madani: Kan du ge några indikationer om situationen som kommer att råda under Imam Mahdis(AJ) styre?

Hoshyar: Det är möjligt att föreställa sig följande bild av framtiden från de återberättelser som framförts av Ahl al-Bait(A):

”När den utlovade Imam Mahdis(AJ), den tolfte Imamen(AJ) återkommer, och efter hans seger över de onda krafterna i världen, kommer han att förvalta hela världen under en Islamisk stat. Han kommer att utse välutbildade personer som guvernörer av de olika regionerna i världen, med tydliga anvisningar och program för fredlig och rättvis förvaltning i regionerna under deras styre.” [Tabari, Dala’il al-imama (Najaf edition, 1369), sid. 249]

Hela jorden kommer att blomstra under deras förvaltning. Imam Mahdis(AJ) kommer att från avstånd övervaka hela jorden själv, med dess vidsträckta områden och omfattande angelägenheter tillgängliga för honom som sin egen handflata. Hans lärjungar och medhjälpare kommer också att observera och prata med honom från avstånd. Hela jorden kommer att fyllas med rättvisa och jämlikhet.

Människor kommer att bli vänliga, och behandla varandra med ärlighet och uppriktighet. Det kommer att var tryggt överallt då ingen kommer att vilja skada andra. Människors ekonomiska villkor kommer att förändras markant. Det kommer att komma gott om regn vilket kommer få jorden att frodas med grönska och det kommer att finnas spannmål och frukt i överflöd. Nödvändiga förbättringar kommer att införas i de agrikulturella metoderna. Folk kommer att ägna mer tid åt att minnas Guds närvaro än till synder. Islam kommer att bli den officiella religionen i världen, med uppmaningen till Guds enhet som kommer höras från alla världens hörn.

Vad gäller byggnationen av vägar, kommer intressanta program att införas. Huvudvägar blir över 50 meter breda. I byggandet av vägarna kommer man att vara så strikt att även om moskéer skulle stå i vägen för byggandet kommer de att rivas. Gångstigar kommer att pryda gatorna. Fotgängare kommer att uppmanas att korsa vägarna på lämpliga övergångsställen medan förare kommer att uppmanas att köra närmare mitten av vägen. Alla bostäder vars fönster öppnas mot gatan kommer att få sina fönster stängda. Det kommer att komma förbud mot att bygga öppna avlopp på gatorna. Pampiga och ståtliga byggnader kommer att rivas. De väl dekorerade och förhöjda moskéerna och minareterna och alla utsmyckningar som separerar bönesamlingarnas ledare från de bedjande kommer att förstöras.

Under Imam Mahdis(AJ) tid kommer det mänskliga förnuftet att ha nått perfektion. Allmänbildningen bland människor kommer att ha avancerat till en sådan grad att kvinnor kommer att kunna formulera rättsliga beslut medan de är hemma. Imam Sadiq(A) säger:

”Kunskap är uppdelad i tjugosju delar. Högst två delar har förvärvats av människorna hittills. När vår Qaim, (framträdare) framträder kommer han att exponera de resterande tjugofem delarna och sprida dem bland folket.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 336]

Människors tro kommer att ha uppnått en hög grad och deras hjärtan frigjorts från ondska och vrede.

Slutligen vill jag påminna er om att hela denna genomarbetning har hämtats från relevanta återberättelser, och de flesta av dessa återberättelser är svaga och har endast rapporterats av en enda berättare. Alla som önskar mer information hänvisas till volymerna 51 och 52 i Bihar al-Anwar, volym 6 och 7 i Ithbat al-Hudat och Numanis Kitab al-Ghaybah.