Återkomsten del 2

Mötet inleddes ännu en gång omgående hemma hos Dr Jalali. Det var verkligen glädjande att få svar på alla dessa frågor som tagits upp kring ämnet ”den tolfte Imamen”(AJ), allt som diskuterats och kritiskt analyserats i det tidigare mötet. Nästa viktiga fråga som skulle behandlas var ödet för andra människor under Imam Mahdis(AJ) regering.

Kommer majoriteten av jordens befolkning att dödas?
Ingenjör Madani: Som ni alla vet, är muslimer idag en minoritet i världen. Den stora majoriteten som befolkar planeten är icke-muslimer. Shiiterna är också en minoritet i jämförelse med andra grupper bland muslimerna. Bland shiiterna, måste det påpekas i ärlighetens namn, att det finns många dåliga och korrupta människor. Med tanke på hur saker och ting utvecklar sig i ett samhälle, förutom i några enstaka fall, kommer denna religiösa bild inte förändras i världen inom en snar framtid. Man skulle då kunna spekulera i att shiiterna fortfarande kommer att vara en minoritet vid Imam Mahdis(AJ) återkomst. Min fråga är: Är det logiskt och trovärdigt att hävda att majoriteten av världens befolkning helt enkelt kommer att underkasta sig utan att göra motstånd medan de elimineras av Imamens(AJ) soldater? Dessutom, om majoriteten av invånarna i världen kommer att bli dödade, kommer jorden att se ut som en enorm kyrkogård. Betyder det då att shia kommer att härska över en stor kyrkogård? Denna handling kan väl inte liknas vid en handling vid reformation och en sådan regering anses som den universella myndigheten!

Hoshyar: I själva verket har vi faktiskt inte tillräckligt med information om den framtida världen. Vi kan inte spekulera om framtiden endast genom att använda oss av det förflutna. Den muslimska bedömningen av människans tillstånd är att mänskligheten redan är i ett tillstånd av fulländning i sin förmåga och mentalitet. Med Imam Mahdis(AJ) revolution kommer de att bli ännu mer beredda att acceptera sanningen.

Vi hör ofta att många intellektuella i öst och väst har blivit medvetna om att deras egna traditioner och religioner inte har möjlighet att tillfredsställa samvetet. Samtidigt har den naturliga törsten av att dyrka Gud och söka efter en religion inte helt släckts för att ge människor ro. Därför är de på jakt efter en religion som är fri från alla former av vidskepelse och korrumperade trosuppfattningar, och vars andliga kraft kan förse dem med tillfredsställande näring. Det är i linje med detta, som det mänskliga sökandet efter en väg kan tillfredsställa dess andliga sökande, och som man kan spekulera om i det framtida mänskliga samhällets utveckling mot att upptäcka sanningen om Islamisk kunskap och varaktigheten i dess förordningar. Vid denna tidpunkt blir det uppenbart för dem att den enda religion som kan reagera positivt med själens inre behov och garantera fysisk och psykisk lycka är Islam.

Tyvärr är vi inte så väl utrustade, både vad gäller mod och medel att informera människorna i världen om den Islamiska sanningen och dess rena läror. Trots det kommer dels människors sökande efter sanningen, och dels Islams väl fastställda stadgar, att i slutändan lösa problemet av sig självt. Vid en så läglig tidpunkt, kommer världens folk konvertera till den muslimska tron i tusental, vilket gör dem till en majoritet.

Dessutom, med tanke på det allmänna förhållandet som kommer att råda vid tidpunkten för återkomsten, kan man spekulera kring, när den lovade Imam Mahdi(AJ) kommer fram och presenterar Islams sanningar i världen och informerar mänskligheten om Islams revolutionerande och reformerande aspekter, så kommer ett stort antal människor möjligtvis att acceptera Islam. På det sättet kommer de att rädda sig själva från att dödas. För å ena sidan kommer de ha fulländat sin förmåga att uppfatta den religiösa sanningen och å andra sidan kommer de att ha bevittnat de mirakel som utförts av Imamen(AJ). Därtill kommer de finna de sociala förhållandena extraordinära och oförklarliga, och uppmaningen från revolutionsledaren kommer att nå deras öron. Dessa omständigheter leder tusentals och åter tusentals människor att konvertera till Islam under Imam Mahdis(AJ) styre, och därmed har de räddat sig från förintelse.

Vad gäller de som envisas i sin otro efter alla dessa tecken kommer Skriftens folk, dvs. judar och kristna, fortsätta att få skydd av den Islamiska regeringen. Andra syndiga och korrupta tvivlare kommer att dödas av världens upprätthållare av rättvisa, Imam Mahdi(AJ). Antalet av den senare gruppen kommer därför vara obetydlig.

Islams läror kommer att förkunnas till världen från Qom

Återberättelser rapporterade av Ahl al-Bait(A) indikerar att inom den närmaste framtiden kommer det Shiitska etablissemanget, förstå sig på Ahl al-Baits(A) läror i frågor om tro och utövande bättre än någonsin, och ta sig ur sitt tillstånd av oordning, upprusta sig med modern kommunikationsteknik, och börja nå ut till människor över hela världen med Koranens och Islams sanna läror. De kommer att återinföra de Islamiska lärorna som säkrar mänsklig lycka, och lyfta fram och betona de faktorer som visar Islams avancemang och höga ställning. På detta sätt kommer de att bereda vägen för återkomsten av den tolfte Imamen(AJ). Må dessa dagar komma snart!

I en av återberättelserna säger Imam Sadiq(A):

”Inom kort kommer Kufa att tömmas på troende. [Den religiösa] Kunskapen kommer att försvinna från denna region på samma sätt som ormen försvinner från sin vistelse till en håla i jorden [utan att lämna ett spår]. Sedan kommer den att återkomma i en stad vid namn Qom. Denna stad kommer att bli en skattkammare av religiös kunskap och förträfflighet. Därifrån kommer läran att spridas till hela världen, och helt eliminera ignorans gällande religionen bland de nödlidande, inkluderat kvinnor [som ånyo kommer att delta i denna inlärningsprocess om Islam].

Detta kommer att ske tätt inpå återkomsten av vår Qaim. På detta sätt, kommer Gud att göra Qom och dess invånare till ställföreträdare av Hans bevis. Om detta inte sker, kommer jorden att förfalla, och sluka dess invånare, och således kommer inget bevis att kvarstå. Den religiösa kunskapen kommer att spridas från land till land från Qom och Guds bevis kommer att förmedlas till alla människor på ett sådant sätt att inte en enda person på denna jord kommer att förbli okunnig om religionen och dess visdom. När detta inträffar kommer Qaim att framträda. Guds bestraffning och bedrövelse kommer bli redo att utföras, eftersom Gud kräver Sin hämnd enbart då folket förkastat Hans bevis.” [Bihar al-Anwar, vol. 60, sid. 216]

På ett annat ställe säger Imamen(A):

”Gud lät staden Kufa och dess invånare vara ett bevis över alla andra ställen. Han kommer också låta Qom vara ett bevis över alla andra platser, och genom dess invånare kommer Han att bevisa mot alla dem, av både människor och osynliga väsen, jinner, som avvisar beviset på Hans existens. Gud kommer inte vanära och förödmjuka Qom och dess folk, kommer tvärtom att alltid erhålla Guds nåd och stöd.”

Han fortsatte med att säga:

”Att religionen och de religiösa i Qom, skulle vara bristfälliga, är inget som drar folkets uppmärksamhet. Hade det inte varit för att de skulle tjäna som Guds bevis, skulle både staden och dess invånare ha gått under, och det skulle inte ha varit något gudomligt bevis kvar för resten av världen. Dessutom skulle himlen inte ha varit säker och ingen varning skulle nått ut till folket. Qom och dess invånare kommer för alltid att vara immuna mot alla missöden. Det kommer en tid då Qom och dess invånare kommer att bli ett bevis för Guds existens för hela världen. Detta kommer att hända under fördoldheten av vår framträdare ända tills han dyker upp. Om detta inte sker, så kommer jorden att uppsluka sina invånare. Guds änglar kommer att avlägsna alla plågor och elände från folk i Qom. Varje förtryckare som begår övergrepp mot Qom kommer att förgöras av dem som kämpar mot dessa förtryckare. Dessutom kommer de att bemötas med eländig olycka eller stöta på en mäktig fiende som kommer att hålla dem sysselsatta. Och precis som dessa förtryckare har glömt åminnelsen av Gud, kommer Gud att få dem att glömma Qom och dess invånare.” [Ibid]

Imam Ali(A) förutspådde följande om Qom:

”Det kommer [att komma] en man från Qom som kommer kalla människorna till sanningen. Vissa kommer att svara på hans uppmaning och samlas runt honom som bitar av järn [som dras till en magnet]. Starka vindar kommer inte att kunna rubba dem från deras plats. Krigsföring kommer varken att trötta ut dem eller skrämma dem. De litar inte på någon annan än Gud. I slutändan tillhör segern de gudfruktiga.” [Bihar al-Anwar, vol. 60, sid. 216]

Dr Jalali: Du har förutspått att muslimer kommer att vara i majoritet i framtiden. Denna spekulation motsägs av vissa återberättelser. Som exempel kan Profeten Mohammad(S) återberättelse nämnas:

”Det kommer en tid då det enda som kommer att vara kvar är spår av Koranen. Och det enda överlevande från Islam är ett namn. Det kommer att finnas människor som kallas muslimer, men dem kommer vara de mest distanserade människorna ifrån Islam. De kommer att ha välbyggda moskéer, men dessa kommer att sakna vägledning.” [Ibid, vol. 52, sid. 190]

Hoshyar: I sådana återberättelser har Profeten(S) inte förutspått mer än vissa detaljer, att det kommer en tid då den sanna Islam kommer att försvinna och inte mer än en föreställning av den kommer att finnas kvar, och att även om det kommer att finnas muslimer som kommer att vara långt från den sanna Islam. Men denna förutsägelse går även ihop med att muslimer utgör en majoritet, eftersom det är möjligt att trots att de är muslimer så kommer de endast att påverkas lite av sanningen och andligheten inom Islam. Vidare kommer dammet av motsägelser och föråldrad traditionalism som lagt sig över Islam, att utrotas av själva existensen av den tolfte Imamen(AJ), som lägger grunden för en förnyelse av det religiösa uppbyggandet. I detta avseende är det värt att erinra Profetens(S) återberättelse där han sade:

”Jag svär vid den Ende i vars händer mitt liv befinner sig, att Islam och muslimer kommer alltid att vara ökande [i antal], medan icke troende och de som sätter medhjälpare vid Guds sida kommer minska [i antal].”

Sedan tillade han:

”Jag förklarar högtidligt att varhelst natten når kommer denna religion att nå.” [Ibn ’Asakir, Ta’rikh (Damascus edition, 1329), vol. 1, sid. 87]

Det räcker att påpeka att, det först och främst har förutspåtts att före den tolfte Imamens(AJ) återkomst kommer det muslimska samfundet att uppnå en majoritet. För det andra, när han återkommer, kommer många att konvertera till Islam, eftersom nivån av mänsklig fullkomlighet kommer att ha avancerat till sådana höjder att den gör det möjligt för människor att acceptera sanningen om Islam, som många av våra återberättelser har rapporterat. I följande tradition har Imam Baqir(A) förklarat:

”När vår framträdare återkommer, kommer Gud beröra Sina varelsers huvuden med barmhärtighet, och därmed gör Han deras sinnen fläckfria, och kapabla till att förstå innebörden av deras drömmar.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 328]

Imam Ali(A) sade:

”Under de sista dagarna, och dagarna av människors missöden och ignorans, kommer Gud att utse en person och stödja honom och skydda hans följeslagare via sina änglar. Han kommer att hjälpa honom genom mirakulösa tecken och kommer att skänka honom seger över hela världens folk, så att vare sig de vill eller inte kommer de att konvertera till den sanna religionen. Han kommer att fylla jorden med rättvisa och jämlikhet, begåvning och rationalitet. Avstånden mellan platser kommer att krympa för honom på ett sådant sätt att ingen icke troende kommer att finnas kvar utan att den utvalde [Imam Mahdi(AJ)] kommer att leverera tron till honom, och ingen syndig person kommer att finnas kvar utan att han blir from.” [Ithbat al-hudat, vol. 7, sid. 49]

”Dina fiender kommer att förinta varandra”

En annan angelägenhet som hjälper till att besvara den fråga som ingenjör Madani ställde, är att de allmänna villkoren i världen, framstegen i farliga vetenskapliga upptäckter och kapprustningen mellan öst och väst, förutom ett allmänt moraliskt förfall i mänskligheten, tillåter oss att förutse att stormakter, inklusive judar och kristna, skulle sysselsätta varandra i en fientlig verksamhet som kommer förgöra en majoritet av världens befolkning genom massförstörelsevapen. En annan stor grupp kommer att bli offer för svåra sjukdomar som uppstår som en följd av människans förstörelse av det naturliga immunsystemet som Gud lagt i människokroppen och i miljön.

En följeslagare till Imam Baqir(A) under namnet Abd al-Malik Ayan berättar att han en gång stod upp i Imamens(A) närvaro och, stödjandes på sina två armar, grät och sade: ”Jag hade hoppats på att jag skulle få bevittna perioden för framträdaren medan det fortfarande fanns en del krafter kvar i mig.” Imamen(A), tröstade honom, och sade:

”Är du inte glad över att dina fiender är upptagna med varandra [i konflikt], medan du är trygg i ditt hem? När vår Qaim, (framträdare) återkommer kommer var och en av er att få styrkan av fyrtio män. Ditt hjärta kommer att bli som bitar av järn, som skulle kunna krossa berg om den slungades mot berg. Ni kommer att vara världens ledare och dess väktare.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 335]

I en annan rapport har Imam Sadiq(A) förutspått följande:

”Innan Qaim, (framträdarens) framkomst kommer två dödsfall att inträffa: ett rött dödsfall och ett vitt. Dessa dödsfall kommer att stå för döden av fem bland sju personer. Den röda döden kommer att inträffa genom mord och den vita genom epidemier.” [Ithbat al-Hudat, vol. 7, sid. 401]

Zurarah b. Ayan, Imam Sadiqs(A) nära medarbetare, frågade Imamen(A) vid ett tillfälle: ”Är kallet från himlen, [som nämnts i återberättelserna om Qaim’s,(framträdarens) framkomst,] en sann händelse?” Imamen(A) svarade: ”Jag förklarar högtidligt att det sannerligen kommer att ske och alla (som hört) det kommer att upprepa [kallet] med deras tungor.” Sedan tillade han: ”Qaim, (framträdaren) kommer inte att återkomma förrän nio av tio personer är förintade.”  [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 244]

Krig är oundvikligt

Dr Fahimi: Är det inte möjligt att förberedelserna av Imam Mahdis(AJ) revolution kan göras på ett sådant sätt att man undviker krig och blodsutgjutelse i upprättandet av hans regering?

Mr Hoshyar: Som det vanligtvis går till vid sådana händelser, verkar det osannolikt att denna katastrof kan undvikas även när människors sätt att tänka förändras i sådan utsträckning att antalet goda människor ökar, kommer förtryckare och egoistiska personer att finnas kvar i det mänskliga samhället. Denna grupp kommer otvivelaktigt vara motståndare till rättvisa och kommer aldrig att ge upp sin envisa antagonism mot någon makt. Sådana människor kommer att göra vad som helst mot den utlovade Imam Mahdi(AJ) för att skydda sina egna intressen. Dessutom kommer de att göra allt i sin makt för att demoralisera och bekämpa de som stödjer Imamen(AJ). För att krossa den negativa inverkan som denna grupp kan ha, finns det ingen annan lösning än krig och blodsutgjutelse. Det är av denna anledning som återberättelser från Ahl al-Bait(A) har betraktat krig och blodsutgjutelse som oundviklig.

I en av återberättelserna, har Bashir, en annan följeslagare till Imam Sadiq(A), frågat om det folk som sade om framkomsten av Imam Mahdi(AJ): ”När han återkommer, kommer inte ens en sådan liten mängd blod, som tillåts spillas vid påfyllning av en kopp, att utgjutas.”

Imamen(A) svarade att något sådant var omöjligt:

”Hade något sådant varit möjligt, skulle det ha fungerat för Profeten(S). Faktum är att, i kampen mot fienden, spilldes Profetens(S) blod då hans tänder och panna sårades. Vid Gud, revolutionen av den som skall ta hand om angelägenheterna [i det muslimska samfundet] kommer inte att ske förrän vi svettats på slagfältet och blod har utgjutits.” Han svepte sedan sin hand över hans panna. [Ibid, sid. 358]