Återkomsten del 1

Tecknen på Imam Mahdis(AJ) framkomst, zohoor

Mötet inleddes omedelbart vid 8 tiden på kvällen i Dr Jalalis bostad. Han inledde också mötet med att ställa den första frågan.

Dr Jalali: Mr Hoshyar kan ni vara vänlig och berätta för oss, hur kommer befälens Mästare [Imam Mahdi(AJ)] att uppenbara sig?

Mr Hoshyar: Genom att studera de återberättelser som rapporterats av Ahl al-Bait(A), framgår det att detta kommer att ske när världen har blivit mentalt redo att acceptera Guds styre och makt samt när de allmänna förutsättningarna har blivit fördelaktiga till accepterandet av sanningens ledare, då kommer Gud att tillåta Imam Mahdi(AJ) att inleda hans slutliga revolution. Han kommer att dyka upp plötsligt i Mecka och Guds utropare kommer att meddela världen om hans framkomst. Ett fåtal utvalda personer, vars antal har fastställts till 313 i vissa återberättelser, kommer vara de första att svara på hans kall, och kommer att dras till honom som järn dras till en magnet under den första timmen av hans framträdande.

Imam Sadiq(A) berättar: ”När tidens Mästare framträder, kommer unga bland hans anhängare (shia) från hela världen, utan förvarning, att vakna upp och anlända till Mecka under samma natt.” [Bihar al-Anwar, vol. 52 sid. 370]

Vid denna tidpunkt kommer Imam Mahdi(AJ) att uppmana hela världen att förenas under hans fana. De som har lidit och förlorat allt hopp om att deras situation kan förbättras kommer att sluta upp bakom honom och svära trohet till honom. Under en kort tid kommer en stor armé bestående av modiga reformister i världen att vara beredda att ledas av honom. Imam Baqir(A) och Imam Sadiq(A), har beskrivit framträdarens medhjälpare på följande sätt:

De kommer att ockupera öst och väst och lägga allt under hans befäl. Var och en av dessa soldater kommer att ha styrkan av fyrtio starka män. Deras hjärtan kommer att vara hårdare än järn, så hårda att om de under deras marsch mot målet stöter på berg gjorda av järn kommer de att övervinna dem med sin inre styrka. De kommer att fortsätta sin kamp tills de lyckats vinna Guds välbehag.  [Ibid sid. 327]

Vid den tidpunkten kommer de samvetslösa, arroganta och syndiga makthavarna, börja känna av hotet och kommer då att försöka försvara sig och bekämpa Imamen(AJ) och hans anhängare, med hjälp av existerande oppositions krafter, beståendes av deras egna anhängare. Men rättvisans soldater som fått nog av orättvisor och förföljelser av dessa onda krafter, kommer att ta det ultimata beslutet att anfalla dem tillsammans, och med fullständig ansträngning och med Guds hjälp kommer de att utplåna dem. Skräck och rädsla kommer att infinna sig i de överlevande som slutligen kommer att överlämna sig till det rättfärdiga styret.

När det mesta av de många tecken som utlovats i återberättelserna uppfyllts, kommer ett stort antal icke-troende vända sig mot Islam. De som envisas i sin otro och syndighet kommer bli dödade av Imam Mahdis(AJ) soldater. Den enda segrande staten i hela världen kommer att vara Islams stat och människor kommer hängivet att sträva efter att skydda den. Islam kommer att vara religionen för alla, och den kommer att accepteras av hela världens nationer.

De Otrognas Öde

Dr Jalali: Vad kommer att hända med de otrogna (kufar) och de som sätter medhjälpare vid Guds sida (mushrikin)?

Hoshyar: Från Koranens verser och litteratur kring återberättelser framgår det att under Imam Mahdis(AJ) styre kommer makten att tas ifrån regeringar med icke-monoteistiska och materialistisk värderingar, och kommer att tillfalla i händerna av muslimer och andra värdiga människor i världen. Låt oss till exempel titta på vissa verser från Koranen:

”Det är Han som har sänt Sitt Sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhjälpare vid Guds sida.” [Surah as-Saff, 61:9]

”Säg: ”Lyd Gud och lyd [Hans] Sändebud!” Och om ni vänder ryggen till [skall ni veta att] han inte är ansvarig för mera än vad som har lagts på honom och [att] ni bara är ansvariga för vad som har lagts på er; men om ni lyder honom är ni på rätt väg. Ingenting annat åligger Sändebudet än att klart ge till känna [det budskap som han har anförtrotts].” [Surah an-Nur, 24:54]

”Men det var Vår vilja att visa dessa förnedrade och förtrampade människor Vår särskilda nåd och göra dem till föregångsmän [i tron] och låta dem ärva [de ogudaktigas makt].” [Surah al-Qasas, 28:5]

Dessa verser ur Koranen ger en glad glimt om det som skall komma, då världsmakten hamnar i händerna på de kvalificerade, värdiga och troende muslimerna, och religionen Islam (underkastelse till Guds vilja) som kommer överskugga alla andra religioner och i själva verket förmörka dem alla.

Återberättelserna talar om perioden för Imam Mahdis(AJ) styre och försäkrar de troende att krafterna av misstro och hyckleri kommer att förintas från jordens yta. Överallt kommer det att finnas bekännare av Guds enhet. Följaktligen sade exempelvis Profeten(S):

Även om det, återstår endast en enda dag av jordens liv, kommer Gud att frambringa en människa från min avkomma vars namn och karaktär kommer att vara lik min, och vars familjenamn kommer att vara Abo Abdullah. Genom honom kommer Gud att återuppliva Sin religion och föra den tillbaka tilldess tidigare prakt. Gud kommer också att skänka honom segern och det kommer inte att finnas någon kvar på jorden, förutom de som erkänner monoteism (tawhid).

Profeten(S) tillfrågades om vilken bland hans barns ättlingar detta skulle vara. Profeten(S) placerade sin hand på Imam Hossein(A), och sade: ”Från hans efterkommande.”  [Ithbat al-Hudat, vol. 7, sid. 215, 247]

En sägelse från Imam Baqir(A) säger: ”Den väntande och hans kompanjoner kommer att kämpa så mycket att det inte längre kommer att finnas otrogna som sätter medhjälpare vid Guds sida.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 345]

Ödet för Judarna och Kristna

Dr Jalali: Judar och kristna är ju anhängare till de himmelska böckerna som predikar monoteism, vad kommer att hända med dem när Imam Mahdi(AJ) framträder?

Hoshyar: Den uppenbara meningen i några av Koranens verser tyder på att de kommer att finnas omkring ända fram tills Domedagen inträffar. I surah Ma’idah, vers 14, finns ett tydligt tecken på detta:

”[I Vårt förbund] med dem som säger ”Vi är kristna” tog Vi löften [också] av dem och även de har glömt en del av det som de förmanades att lägga på minnet. Därför har Vi låtit fiendskap och hat uppstå bland dem [och så skall det fortgå] till Uppståndelsens dag.”

I surah al-Imran, vers 55, säger Gud:

”Och Gud sade: ”Jesus! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Min [härlighet] och Jag skall rena dig från [de beskyllningar som] förnekarna av sanningen [riktade mot dig]. Och Jag skall sätta dem som följer dig högt över dem som förnekar [dig] ända till Uppståndelsens dag;”

Och i samma surah, vers 64, säger Han:

”Judarna påstår: ”Guds händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta. Han fördelar [Sina gåvor] som Han vill. Och det [uppenbarelsens ljus] som är din Herres gåva till dig [Mohammad] skall helt säkert göra många av dem ännu övermodigare och förhärda dem i deras otro. Vi har låtit fiendskap och hat uppstå bland dem [och så skall det vara] till Uppståndelsens dag.”

Som ni kan se, så antyder dessa verser på att judarnas och de kristnas religioner kommer att vara kvar tills Domedagen. Några av återberättelserna bekräftar denna iakttagelse. Som exempel kan följande nämnas, Abu Basir frågade Imam Sadiq(A): ”Vad skall befälens Mästare göra med de ”skyddade folket” (Ahl al-dhimma)?” Imamen(A) svarade: ”Likt Profeten(S) kommer han att förhandla om villkoren med dem, och dem kommer att betala en skatt, jizya samtidigt som de accepterar sitt underläge [i det muslimska samhället].”  [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 376, 381]

I en annan återberättelse säger Imam Baqir(A):

”Befälens Mästaren kallas för Imam Mahdi(AJ) eftersom han kommer att gräva fram skriften Tora och andra himmelska böcker från grottan i Antioch. Han kommer att döma mellan Toras anhängare enligt Tora, de bland Evangeliets anhängare enligt Evangeliet, de bland Psaltarens anhängare enligt Psaltaren, och de bland Koranens anhängare i enlighet med Koranen.” [Nu’mani, Kitab al-ghayba, sid. 237]

Det finns dock återberättelser som hävdar precis motsatsen till vad Koranen och ovan nämnda återberättelser säger. Dessa återberättelser säger att under Imam Mahdis(AJ) styre kommer inga andra samfund förutom muslimerna att accepteras. Imam Mahdi(AJ) kommer att erbjuda religionen Islam till judarna och de kristna, om de accepterar den kommer de att skonas, annars kommer de att dödas. Exempelvis följande återberättelse där Ibn Bukayr frågar Imam Ridha(A) om tolkningen av versen: ”Till honom underkastar sig allt som finns i himlarna och på jorden, i lydnad och underkastelse.” Imamen(A) svarar då:

Denna vers uppenbarades som hänvisning till Qaim, (framträdaren). När han återkommer kommer han att erbjuda religionen Islam till judar, kristna, sabier, och till alla icke troende från öst till väst. Den, som frivilligt accepterar Islam kommer att uppmanas att be, ge allmosor, och utföra alla de obligatoriska handlingarna, och den som vägrar att göra detta kommer att bli dödad. Detta kommer att fortsätta ända tills det inte återstår någon på hela jorden som inte tror och dyrkar Allah(SWT) den Ende.

Ibn Bukayr sade då till Imamen(A): ”I sådana fall kommer det bli alldeles för många människor som dödas”. Imamen(A) svarade: ”När än Gud vill att någonting skall öka eller minska så kan Han göra det.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 340]

I en annan återberättelse berättar Imam Baqir(A): ”Gud kommer att öppna öst och väst för den tolfte Imamen(AJ). Han kommer att hålla uppe kampen tills det inte finns någon annan religion än Profeten Mohammads(S) religion.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 390]

I hans kommentar om versen som säger: ”Han (Gud) kommer att manifestera det (Islam), även om de icke troende är motvilliga”, sade Imamen(A): ”Han kommer att göra det på ett sådant sätt att det inte blir någon kvar förutom de som kommer att acceptera Profeten Mohammads(S) religion.”

Således finns det två typer av återberättelser: de som stämmer med Koranen och andra som motsäger Koranen. Det måste dock påpekas att de återberättelser som stämmer överens med Koranen är fler än dem som inte gör det och därför skall de senare avvisas som otillförlitliga. Följaktligen kommer både judar och kristna lyda under Imamens(A) ledning, men de kommer att ha övergett sin tro på treenigheten och alla de former av misstro som har samband med att sätta medhjälpare vid Guds sida, och bli dyrkare av en Gud. De kommer att fortsätta att leva under beskydd av den Islamiska regeringen. Samtidigt kommer de korrupta och tyranniska regeringarna att nå sitt slut, och makten kommer att utövas av väl kvalificerade muslimer. Islam kommer att vara världens religion, och kommer ges företräde framför alla andra religioner och kallet till Guds enhet (tawhid) kommer att höras över hela världen. I detta sammanhang har Imam Sadiq(A) sagt:

”När vår Qaim, (framträdare) framträder finns det ingen plats på jorden där man inte kommer att få höra vittnesmålet: Jag vittnar om att det inte finns någon gudom utom Gud, och Profeten Mohammad(S) är Guds Sändebud(S).” [Ibid, sid. 340]

Enligt Imam Baqir(A): ”När Qaim, (framträdaren) tar kommandot kommer alla gudlösa regeringar att bli fullständigt utrotade.” Vidare har Imamen(A) även förklarat följande vers; ”När de samlas kommer de att etablera dyrkan och ge allmosor,” genom att säga:

”Denna vers uppenbarades för att beskriva Imamerna(A), Imam Mahdi(AJ) och hans lojala efterföljare. Gud kommer att göra dem till befälhavarna av öst och väst, och genom dem kommer Gud att stärka religionen och eliminera innovationen och de falska [tolkningar inom den]. Faktum är att okunniga människor har förstört sanningen. Allt detta kommer att ske på ett sådant sätt att det inte kommer vara några spår kvar av orättvisor. Han kommer att verkställa plikten för uppmanandet av det goda och förbjudandet av det onda.” [Ibid, vol. 51, sid. 47]

I en annan återberättelse säger Abu Basir att han frågade Imam Sadiq(A): ”Vem bland Ahl al-Bait(A) är framträdaren?” Han svarade:

”O Abu Basir, han blir den femte ättlingen till min son Imam Kadhim(A), och han är sonen till den bästa bland slavflickor. Hans fördoldhet kommer att förlängas så mycket att en grupp kommer att falla i tvivel. Efteråt kommer Gud få honom att framträda och erövra hela världen. Jesus(A), Marias son, kommer att sändas ner [från himlen] för att utföra sin bön bakom honom [Imam Mahdi(AJ)]. Under den eftermiddagen kommer jorden att lysa upp med Guds ljus och alla platser på jorden där andra än Gud dyrkades blir till bönehus tillägnade Gud. Religionerna blir helt och hållet Guds, trots de icke troendes ovillighet att acceptera det.”[Ibid, vol. 52, sid. 378]

Ingenjör Madani: Jag minns ett annat liknande ämne, men eftersom tiden har rusat iväg tar jag upp det när vi träffas nästa gång.

Sessionen avslutades för denna kväll och det beslutades att gruppen skulle mötas om en vecka igen hemma hos Dr Jalali.