Religionens perfektion

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

”Ge dig därför hän med hela din själ åt den evigt sanna tron, innan en Dag kommer, fastställd i Guds beslut, vars ankomst ingen kan hindra.” (Den heliga Koranen 30:43)

Vi uppmanas att vända oss till religionen innan domedagen då människor kommer att separeras. Denna vers uppmanar mänskligheten att söka den perfekta religionen. Om vi tittar på världen omkring oss, så ser vi vanligen ett objekt vars igenkännande kommer via individuella kännetecken. Om du tar bort dessa kännetecken, så kommer dessa objekt att förlora sin identitet, så kommer det bli oigenkännbart. Det finns vissa saker i naturen vars igenkännande inte kräver någon identifikation, till exempel att solen kommer upp, dess själva närvaro tjänar som dess igenkännande, det kräver ingen ytterligare bevis. I vissa fall så har saker och ting ingen identitet, det presenterar inte sig själv, snarare förlitar det sig på andra att presentera det, till exempel adalat (rättvisa) och ibadat (dyrkan) är koncept som inte har någon identifikation i sig, de har ingen fysisk närvaro, du kan inte peka mot något och dra slutsatsen att det är rättvisa.

Identifieringen av koncept som dyrkan och rättvisa är beroende av att människor implementerar dete. Det är vår plikt att identifiera de individer som är levande exempel på dyrkan och rättvisa, vars handlingar står som praktiska definationer av dessa koncept. Om vi tittar på den versen som vi granskar, så talar Gud om för oss att fokusera på den perfekta religionen. Det är inte förrän vi har identifierat den perfekta religionen som vi kan återvända till det. Vad är denna perfekta religion som vi känner igen som Islam? Vad är religion? Religion är en livsstil med regler och föreskrifter, det presenterar inte sig själv utan det identifieras genom de personer vars handlingar definierar alla aspekter av tron, vars handlingar fungerar som praktiska kommentarer av Koranen.

Den kända deobandi rättslärda Seyyed Maudoodi, skriver följande angående religion: ”Hos Gud, är religion endast den lära som lär människan att känna igen Gud” [1].

Religion är då något som används för att känna igen Gud. På samma sätt dök inte Gud upp fysiskt för att lära oss om religionen, han använde Profeternas sigill, Profeten Mohammad(S) för att förklara religion för sina anhängare. Vid ett första anblick så vet vi att det perfekta exemplet för religion var Profeten Mohammad(S), religionen kan igenkännas via hans livsstil. Guds Profet var den gående religionen, varje sak som religionen föreskriver fanns i honom. När Gud uppmanar oss att vända oss till den perfekta religionen så är det faktum att vi blir ombedda att vända oss till Profeten Mohammad(S), lära oss från hans livsstil, från hans sunnah och att följa honom som ett exempel i våra vardagliga liv.

Slutade religionen i och med att Mohammad(S) lämnade den här världen? Sannerligen inte! Alhamdulilah så kommer religionen att vara fram till domedagen, men det kräver fortfarande igenkänning genom individer vars handlingar är den praktiska exemplet av religionen, som följer Profeten(S) i varje steg. Om sådana personer inte existerar då kommer religionen inte att vara perfekt, eftersom vi inte har några exempel att vända oss till. Som muslimer så fastar vi, vi genomför bönen osv men trots det, när vi tittar på oss själva så ser vi att vi är bristfälliga, vi gör misstag, därför kan vi såsom muslimer inte definieras som religion. Religionen kan endast igenkännas genom individer som är till 100% praktiska reflektioner av den, det är därför Gud säger i sin Ärorika Bok: ”Ni har sannerligen i Profeten ett gott föredöme”. Efter Profeten(S) argumenterar vi för att Gud fortsatte att förse Ummah med perfekta exempel, om vi förnekar detta då är Gud inte rättvis som har skänkt exempel för sahabah och ignorerat alla andra generationer som har följt dem.

Under hans livstid så igenkändes islam genom Profeten(S) och efter honom igenkänns islam genom dess Imam. Detta faktum är uppenbart då Profeten(S) sade följande till sina efterföljare:

”Den som dör utan att ge bay’a (trohetsed) till sin tids Imam, har dött precis som de under jahliyyah (förislamiska tiden) dog” [2].

Igenkännandet / identifieringen av vår tids Imam är då orubbligt länkad till religionen. Det är således ålagt oss att uppnå vägledning från dessa Imamer som är den absoluta förkroppsligandet av religionen. De är perfekta exempel, de är auktoriserade att vägleda och det är via de som vi kan söka vägledning i religionens alla aspekter.

Tänk dig att du har bokat en resa utomlands med SAS och du kommer till checking punkten och då ser du en person som sitter där. Det första du tittar på är personens namn och behörighet. Är ha utsett av SAS som deras representant eller valde han att sätta sig där bara för att den platsen råkade vara tom? Då lägger du märkte till ett id-kort där det faktiskt framgår att han är utsedd av SAS som deras representant. När detta har bevisats, bekräftats och förtydligats för dig och du blir övertygad om att SAS utsett den personen för att utföra detta arbete, då får du fullständigt förtroende för den här personen. Han kommer vara den du söker dig till, och om den personen talar om för dig att ta följande flyg från följande gate så kommer du göra som han säger till dig. Du kommer följa hans vägledning / instruktioner, för att du har förtroende för den här representanten.”

Gud talar om för oss i Koranen att huvudorsaken till att mänskligheten och djinn skapades var för att dyrka Honom. Vi är här för att dyrka Gud, som också säger följande i Koranen till oss:

”TROENDE! Frukta Gud och sök det som kan föra er närmare Honom, och sträva och kämpa för Hans sak för att det skall gå er väl i händer.” (Den heliga Koranen 5:35)

Det arabiska ordet som används för ”närmare Honom” är الْوَسِيلَةَ (wasilah), vilket betyder metoder för att uppnå, så dyrkan är inte direkt utan det uppnås genom metoder, en guide. Kom ihåg att Gud inte talar om för dig att skapa en wasilah, han talar om för dig att hitta det. Så med andra ord existerar det, det är upp till dig att finna det. För mänskligheten kan denna wasilah endast vara via en människa, vi har ingen kontakt med djinn och därför kan de inte vara vår wasilah.

Änglar kan inte heller vara wasilah till Gud eftersom de inte har kontakt med oss tills döden. Wasilah måste då vara en människa eftersom jorden är befolkad av människor och Gud har förklarat utnämelsen av Profeter med följande ord:

”Säg: ”Om änglarna hade vandrat omkring lugnt och stilla på jorden skulle Vi helt säkert ha låtit en ängel från himlen komma till dem som Vårt sändebud.” (Den Heliga Koranen 17:95)

Det är på denna grund som vi argumenterar för att en vägledare för samhället efter Profetens(S) bortgång måste vara en människa. Samtidigt är vi fullt medvetna om att människan innehar defekter och svagheter och är kapabel till att göra fel. Wasilah som vi behöver för sann vägledning måste därför vara ”den perfekta invididen” som inte gör fel, som du kan ha förtroende för och som kommer agera som en källa för vägledning i allt som du gör. Vi vet nu om att det finns en wasilah och att det finns en plikt att erkänna vår tids Imam. Tydligen måste dessa två vara kopplade till varandra, Imamen är den auktoriserade guiden som kommer att agera som en wasilah till Gud men har vi några klara tecken som kommer hjälpa oss att känna igen dessa Imamer? Nåväl, vad är bättre än följande hadith från Profeten(S):

”Religionen kommer att fortsätta att etableras tills tiden kommer då tolv kalifer har styrt över dem, och alla de är från Quraysh” [3].

”Den islamiska religionen kommer att fortsätta tills tiden har etablerat sig eller att ni haft tolv kalifer som styrt över er och alla de kommer att vara från Quraysh” [4].

Fundera nu över dessa hadither om att den islamiska religionen kommer att fortsätta, muslimerna kommer att lida under förtryck, gå genom svårigheter osv men islam kommer att förbli intakt, med alla dess villkor, kvaliteer och dygder så länge som det existerar 12 kalifer. Tänk noggrant, religionen är fäst vid de 12 kaliferna. Numret 12 är viktigt här, det kan endast appliceras till politisk ledarskap, Jalaludin Suyuti i sin Tarikh al-Khulafah skriver att det fanns fyra rättvägledda kalifer, 14 kalifer från Bani Umayyah och 49 kalifer frå Bani Abbas.

Siffran 12 passar inte in någonstans här, eftersom Profeten(S) inte talade om ledarskap som utsetts av människan. Profeten(S) hänvisade till den abosluta religiösa ledarskapet som man genom det kan identifiera religionen, det började vid Ghadir Khum när Profeten(S) deklarerade framför en samling av 124 000 sahabah ”Den vars mästare jag är, är Ali hans mästare”.

Det var här som efterträdadandet till Profetskap, Imamat, deklarerades. Vad som är av vikt är versen som följde efter predikan som deklarerade Alis wilayah:

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion.” (Den Heliga Koranen 5:3)

Denna vers klargör den punkten att Gud inte deklarerade Hans religions perfektion, fullbordandet av Hans välsignelser och Hans tillfredsställelse till Alis(A) Imamat formellt deklarerades i slutet av Profetens(S) uppdrag. Igenkännandet av islam är genom dessa 12 kalifer. Khalifa betyder ”att följa”, de är Profetens(S) khalifa men de är våra Imamer eftersom de vägleder oss. Dessa är de 12 Imamer som Profetens(S) auktoriserade representanter. Om du vill resa utomlands är det bästa sättet att ta kontakt med en auktoriserad representant. Du går mot en specifik väg och du vill följa den vägen, vilken av dessa vägar är den klara och raka vägen? Det kan finnas fyra vägar till en destination men du kan inte resa genom alla fyra så hur kan du säga att alla fyra är ok? Du måste bestämma dig för vilken av de som tar dig till din önskade destination. Vilken av de vägarna som kommer garantera att du kommer fram säkert, vägen som Gud har valt. Låt oss anta att du slutligen når ditt mål.

Då du vill kommer ut från flygplatsen måste du först övertyga den auktoriserade representanten att du har rätt dokumenter, endast när du har övertygat honom kommer du att få auktoriserad inresetillstånd. Kom ihåg detta då auktoriserade representanter existerar i både den här världen och i nästa värld, för Abu Bakr har sagt följande:

”Ingen kommer att få möjligheten att passera Sirat (stigen) som leder till Himlen på Domedagen utan att få tillståndet godkänt av Ali” [5].

Låt oss nu titta på de två vägarna som används för att nå religionen. Sharra Fiqa AKbar av Mulla Ali Qari är en Hanafi bok för aqaid. I första sidan av boken så framgår det att boken bygger sina aqeedah på Ahl al-Sunnah wa al-Jamah. Allt som finns i den boken är aqeedah hos hanafi grenen av sunniislam. Mulla Ali Qari skriver att de 12 kaliferna är följande:

1. Abu Bakr
2. Umar
3. Uthman
4. Ali
5. Mu’awiyah
6. Yazid bin Mu’awiyah
7. Abdul Malik bin Marwan
8. Walid bin Abdul Malik bin Marwan
9. Sulayman bin Abdul Malik bin Marwan
10. Umar bin Abdul Aziz
11. Yazid bin Abdul Malik bin Marwan
12. Hasham bin Abdul Malik bin Marwan
(Hämtad från Sharra Fiqa Akbar, av Mulla Ali Qari, sid 176 (publishers Mohammad Saeed och sonen Qur’an Muhalla))

Detta är en väg, låt oss nu titta på den andra vägen,  Ahl al-Baits väg:

1. Imam Ali(A)
2. Imam Hassan(A)
3. Imam Hossein(A)
4. Imam Sajjad(A)
5. Imam Baqir(A)
6. Imam Sadiq(A)
7. Imam Kadhim(A)
8. Imam Ridha(A)
9. Imam Jawad(A)
10. Imam Hadi(A)
11. Imam Askari(A)
12. Imam Mahdi(AJ)

Det är ålagt oss att söka för den Wasilah som religionen kan kännas igen vid. Gud säger till oss i sin Bok:

”Led oss på den raka vägen -den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor;” (Den heliga Koranen 1:6-7)

Därför bör vår prioritet vara att söka de personer som är på den raka vägen som kommer att vägleda oss dit. Denna punkt kan inte ignoreras, speciellt när Profeten(S) varnade för att Ummah kommer att delas upp i 73 sekter och att endast en av de kommer att frälsas.
Samtidigt sade Profeten(S) till oss vilket parti som kommer att räddas, när han sade:

”Jag lämnar efter mig två saker bland er, Koranen och Ahl al-Bait, om ni följer de kommer ni aldrig gå vilse” [6][7].

Profeten(S) berättade denna hadith till sina kompanjoner vilket visar oss att kompanjonerna kunde gå vilse om de vände sig bort från dessa två källor för vägledning. När de kristna från Najran kom för att debattera med Profeten(S) så presenterade han först islam som en teori från Koranen, när Mubahala utmaningen gjordes för att bevisa att religionen var äkta, tog Profeten(S) med sig de som presenterade islam på en komplett praktisk nivå, han tog sin Ahl al-Bait och ingen annan.

”Erkännandet av Mohammads familj är frihet från Elden, Kärlek till Mohammads familj är att gå över Sirat. Vänskap med Mohammads familj är säkerhet från Elden” [8][9].

Muslimer är beroende av islam medan islam är beroende av Ahl al-Bait, när en prominent kompanjon rådgav Imam Hossein(A) att visa sin lojalitet och trohetsed till Yazid fick han följande retoriska fråga: ”Om jag skulle göra det, tror du islam skulle vara kvar på jorden?”

Det partiet som har tagit till sig både Koranen och Ahl al-Bait som är på den rätta vägen, för de har förstått Koranen som sätter ut religionen och Ahl al-Baits Imamer är de gående kommentatorerna till religionen, genom det kan islam kännas igen.


[1]. Fundamentals of Islam, av Seyyed Abul Ala Maudoodi, sid 8, publicerad av Markazi Maktaba Islami, sid 81

[2]. Mansab e Imamat (Imamens position) av Shah Ismail Shaheed

[3]. Mishkat al-Masabih, vol 4, sid 576, hadith 5

[4]. Sahih Muslim, hadithnr 4483, engelska översättningen av Abdul Hamid Siddiqui

[5]. Al-Sawa’iq al-Muhriqah, av Ahmad Ibn HAjjar al-Makki, sid 126 (Det är en boken skriven mot Shia)

[6]. Sahih Muslim, del 7, boken om kompanjonernas dygder [Maktabat wa Matba`at Mohammad `Ali Subayh wa Awladuhu: Cairo] , sid 122-123

[7]. Al-Imam al-Hafiz Abu Abd’Allah al-Hakim al-Naysaburi, al-Mustadrak ala al-Sahihayn [Dar al-Ma’rifah li al-Tiba’ah wa al-Nashr, Beirut], vol 3, sid 109-110.

[8]. Ash-Shifa, sid 142 av Qadi Iyad (död 544 hijri), engelska översättningen av Aisha Bewley, Madinah Press 1991.

[9]. Yanabi al-Mawaddah, al-Qundoozi al-Hanafi, sektion 65, sid 370