Läran om rättvisa

Imam Sadiq(A) har sagt: “Det finns varken något öde eller någon total mänsklig bestämmanderätt. Sanningen ligger mellan dessa två extremiteter.”

 

För att kunna förstå detta synsätt fullt ut, bör noggrann uppmärksamhet ägnas till följande punkter:

 

1. Vi tror på Guds enhet i alla dess aspekter och erkänner Hans absoluta auktoritet. Allt på jorden underkastar sig Hans vilja. Hans kungadöme omfattar himlarna och jorden och allt som finns däri.

2. Hans befallning i form av etablerade normer, styr naturen och människan liksom alla orsaker, faktorer och naturliga samband i världen.

3. Människans uppförande är ett fenomen orsakat av många faktorer, inkluderat den fria viljan, vilket även den är en norm fastställd av Gud. Med andra ord, är det Guds vilja att människan skall fatta sina egna beslut.

Eftersom människans fria vilja är ett resultat av Guds bestämmelse; är därför Allah(SWT) ensam härskare över hela universum, inkluderat människan.

4. Det är uppenbart att människans fria vilja inte uppgår till absolute frihet. Den har många begränsningar; naturliga, miljöbetingade, ärftliga, medfödda, etc. Därför mår människan inte bra av total frihet, särskilt med tanke på följande:

5. Existensen av uppenbarelse och Gudomligt budskap, de religiösa lagarna och budorden och slutligen tron på livet efter detta och vedergällningen, placerar begränsningar inom honom. De rättsliga och dogmatiska restriktionerna påverkar människans fria vilja.

6. Det är människan som genom sig själv orsakar ondska och synd genom missbruket av sin fria vilja. Om det existerar någon form av orättvisa och korruption i samhället, är det ett resultat av människans egna handlingar och inte ett skapande av Guds vilja, för Han står högt över all form av ondska och synd.

 

Man kanske kan undra varför Allah(SWT) skapade dessa människor som utför ondska? Skulle det inte vara bättre att Han skulle ha skapat harmlösa människor och att det skulle vara frid och fröjd i världen?

Svaret är att om Han hade skapat dessa människor, skulle de inte ha haft någon fri vilja eller makt. Människan är en fri varelse. Ibland utför han goda handlingar och ibland onda handlingar. Vissa personer går i rätt riktning och andra går vilse. Detta är kännetecknet för fri vilja, Därför bör frågan ställas så här:

Var det bättre att skapa människan som en varelse utan vilja och valmöjlighet eller skapa honom som en fri varelse som har makten att välja och fatta beslut?

Svaret är uppenbart. En fri och medveten varelse är bättre.

Nu när du har valt detta svar, måste du acceptera dess konsekvenser också, inom vilken area världen blandas med dygd och synd, rättvisa och orättvisa, sanning och lögn, frihet och underkastelse, konflikter och sammandrabbningar, och vilken människan är redo att spela en fri och medveten roll inom.

 

7. Här uppstår en fråga: Koranen säger: SÄG: ”Gud, all makts Herre! Du skänker makten åt den Du vill och Du tar makten från den Du vill. Du upphöjer den Du vill och Du förnedrar den Du vill. I Din hand ligger det goda och Du har allting i Din makt.” (Den heliga Koranen 3: 26)

Om människor är fria och har ödet i sin makt, hur kommer det sig att heder och vanheder inte ligger i deras egna händer?

Svaret är att alla fenomen i världen följer specifika normer och regler. Dessa normer har också formulerats och fastställts av Allah(SWT).

Heder och vanheder, rikedom och fattigdom, framgång och misslyckande, vägledning och vilseledande, liv och död, makt och maktlöshet och alla andra ting är fenomen, och som sådant kan de inte vara slumpartade och oavsiktliga. De är alla styrda av vissa lagar, regler och normer. Ingen enskild person eller nation blir upphöjd utan anledning. Ekonomisk framgång kommer inte till stånd utan någon orsak. Nederlag vid en konflikt, eller för den delen seger måste ha någon anledning. Som vi har sagt tidigare, bör dessa normer och regler upptäckas och man bör följa rätt riktning genom att samla tillräckligt med kunskap om dem.

Utan tvekan är det Allah(SWT) som upphöjer, men Han upphöjer de som vet hur man kan förbättra sin ställning och arbeta för det. Allah(SWT) gjorde det möjligt för muslimerna att erövra Mecka och gav dem seger. Detta hände i det åttonde året e.H. (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina) efter en lång kamp av flera års blodbad, under den tid då muslimer genomgick mycket lidande. Muslimerna var tvungna att använda sig utav alla sina krafter och alla typer av nödvändigt materiell. Med andra ord utnyttjade de alla fysiska lagar och normer som krävdes för att vinna en seger som beviljades av Allah(SWT).

Utan tvekan är det Allah(SWT) som producerar skörden av vete. Men vete växer endast på gården av en flitig odlare som vidtar alla de åtgärder som är nödvändiga för tillväxt och beskydd från skadedjur.

Skriven av: Dr M. Husayni Behishti  & Dr M. Jawad Bahonar