Koranen är källan till kunskap

Den heliga Koranen är den ursprungliga källan till den lära som hänvisar människan att tro på ödet. Samtidigt berättar den att människan bestämmer över sitt öde. Koranen hänvisar också till mångfalden av öden för människorna.

”Det är Han som har skapat er av lera och så utsatt en frist [för er] – och det finns en [annan] frist som Han [ensam] känner. Och ändå tvivlar ni!” (Den heliga Koranen 6:2)

Koranen omnämner faktiskt den Bevarade Tavlan, den Eviga boken och det föreskrivna ödet. Det står: ”Ingen olycka drabbar jorden och inte heller er själva utan att den förts in i [Vår] bok, innan Vi sätter den i verket. Detta kostar inte Gud någon möda.” (Den heliga Koranen 57:22)

Men den säger också: ”… varje stund är Han verksam och ingriper [i skeendena].” (Den heliga Koranen 55:29)

Någon frågade den heliga Profeten(S): ”Har Allah(SWT) avslutat det vi är upptagna med, eller utför vi något nytt.” Profeten(S) sade: ”Han har och Han har inte avslutat.” [Kommentarer till Osol al-Kafi av Mulla Sadra(RA)]

 

Oföränderligheten i naturen
De religiösa ledarna har nämnt två slags öden. Det abstrakta Gudomliga ödet är, till skillnad från de saker som finns i naturen, alltid oåterkallelig. Låt oss även tillägga att det även i naturen existerar oåterkalleliga öden. Med andra ord finns det händelser som måste ske på ett bestämt sätt. I naturen är till exempel allt existerande föregående av dess icke-existens. Allt måste ha sitt ursprung från något annat existerande ting. Detta är exempel på ett oåterkalleligt öde. Varje fysisk sak måste förgås, såvida den inte omvandlas till en immateriell varelse. Detta är ytterligare ett exempel på ett oåterkalleligt öde. Alla de saker som finns i denna världen kommer att nå ett skede då de inte kan ändra sin kurs. Antingen bör de följa den föreskrivna riktningen eller så måste de försvinna.

Genom sammanslagningar av till exempel en manlig spermie med en kvinnlig äggcell, bildas en cell. Här läggs grunden för ärftliga egenskaper och läggningen hos det kommande barnet. Dessa ärftliga egenskaper är bundna att påverka hans framtida öde. Hade föreningen av denna spermie ägt rum med ett ägg från en annan kvinna, skulle ett annat barn med olika sammanslagning och vissa andra egenskaper ha bildats. Men när ett foster har bildats är det inte möjligt att ändra dess egenskaper. Vid detta stadium har ödet blivit definitivt och oåterkalleligt i senare skeden. Det är därför, som man på religionens språk har kallat moderns livmoder för en ”tavlan över tron och ödet”.

 

Oföränderligt System
De lagar och system som styr världen är oföränderliga. De saker som finns i naturen förändras ständigt, men de naturliga systemen som styr dem är beslutsamma. De behöver inte genomgå en förändring, de utvecklas och framläggs och sedan tar de olika riktningar. Ibland når de nästan perfektion och ibland förblir de stillastående. Ibland färdas de snabbt och ibland långsamt. Men de naturliga systemen varken förändras eller utvecklas. Koranen kallar dessa oföränderliga system för den Gudomliga tillämpningen.

”Guds väg var den samma för de som tidigare gått bort. Och du kommer inte att finna att Guds väg undergår förändring.” (Den heliga Koranen 33:63)

Det är en oföränderlig Gudomlig tillämpning att den slutliga segern avser de fromma, och att jorden tillhör de rättfärdiga.

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen: ”I DEN bok av visdom [som Vi skänkte David] efter [den första] påminnelsen har Vi skrivit att Mina rättskaffens tjänare skall ärva jorden.” (Den heliga Koranen 21:105)

”… Jorden är Guds; Han ger den i arv till den Han vill av Sina tjänare. Den slutliga segern tillhör dem som fruktar Gud.” (Den heliga Koranen 7:128)

Det är en oföränderlig Gudomlig tillämpning att Allah(SWT) inte ändrar de allmänna villkoren för ett folk förrän de själva gör en ansträngning för att ändra det.

”… Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar på det som finns i deras hjärtan…” (Den heliga Koranen 13:11)

Det är en oföränderlig Gudomlig tillämpning att ett folk alltid får den form av regering som den förtjänar i enlighet med dess andliga, moraliska och intellektuella förutsättningar.

”Så ger Vi några av de orättfärdiga makt över de andra, på grund av de [onda] handlingar som de begår.” (Den heliga Koranen 6:129)

Det är en oföränderlig Gudomlig tillämpning att bekväma och utsvävande människor av ett lyxigt levnadssätt blir ruinerade.

”Men när Vi har beslutat att låta ett folk gå under, varnar Vi dem i deras mitt som bara lever för nöjen och njutningar, och [om] de ändå [fortsätter] att trotsa Oss faller den ofrånkomliga domen över dem och Vi förintar dem alla.” (Den heliga Koranen 17:16)

Det är en oföränderlig Gudomlig tillämpning att människor som har tro och som utför goda handlingar alltid är framgångsrika i kampen för överlevnad och att de kommer till makten i denna värld.

”Gud har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att Han skall göra dem till ställföreträdare på jorden – liksom Han gjorde dem till Sina ställföreträdare som levde före dem – och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, och att Han i stället för den fruktan som de förut levde under skall skänka dem trygghet – [på villkor att] de ägnar Mig sin dyrkan och inte sätter något vid Min sida. Men de som efter detta återfaller i förnekelse av sanningen har förhärdats i synd och trots.” (Den heliga Koranen 24:55)

 

Det är en oföränderlig Gudomlig tillämpning att orättvisa och förtryck leder till undergång och förödelse.

”Dessa städer som Vi förstörde [därför att invånarna] ständigt begick orätt, förstörde Vi [först] efter det att Vi hade utsatt en frist för deras förstöring.” (Den heliga Koranen 18:59)

Den heliga Profeten(S) har sagt: ”En regim kan kvarstå med otro, men inte med tyranni.”

Källa: Ett utdrag ur boken ”Man and His Destiny”, skriven av Shahid Mutahhari(RA)