Islam och mänsliga rättigheter

Islams lära hävdar att människor har en moralisk skyldighet att leva i harmoni med varandra. Islam erkänner varje människas rättigheter, oavsett ras, färg eller tro och därför uppmanar Islam sina anhängare att visa respekt och tolerans gentemot de som inte delar samma tro. Profeten Mohammad(S) sa: ”Gud visar ingen barmhärtighet till den som saknar barmhärtighet mot andra.” Tankefrihet är garanterat av självaste Koranen då den säger: ”TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor” (Surah al-Baqarah 2:256). Islamiska lagar fastställer muslimernas skyldighet att skydda minoriteternas rättigheter. Därför betraktas alla liv och egendom hos människorna i en Islamisk stat som heliga, vare sig personen är muslim eller inte. Tack vare detta så har platser för tillbedjan för icke-muslimer bevarats och blomstrat i den Muslimska världen. Dessutom så uppmuntrar Islam muslimerna att respektera varje levande varelse på denna planet och därför är det obligatoriskt för varje muslim att vara miljö medveten och inte utföra någon skada på naturen.

Det är viktigt att inse att muslimerna, långt bort från att vara extremister och fanatiker, är fredsamma och lagliga invånare i landet de är bosatta i. Denna inställning kan härledas direkt från Koranen som säger: ”Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.” (Surah Al-Hudjurat 49:13)