IMAM HASSAN(A)

Namn: Hassan (Shabbar)
Föräldrar: Imam Ali(A) och Seyyeda Fatima (A) Kuniyya: Abu Muhammad
Titel: Al-Mudjtaba (den Utvalde)
Födelse: den 15 ramadhan år 3 e. H. i Madinatul unawara
Shahid: den 7 safar år 50 e. H. i Madinatul Munawara, förgiftad av sin fru, Djo’da binte Ash’ath
Begravd: Jannat al-Baqi (Platsen där 4 Imamer finns begravda som ligger mittemot Profetens(S) moské i Medina)

 

Han föddes tisdagen den 15 ramadhan år 3 e. H. Det var Profeten(S), som gav honom namnet Hassan, som Allah hade valt och meddelat genom Jibrail (Gabriel). Profeten sade till Imam Ali(A):
”O Ali, du är för mig vad Harun var för Musa. Profeten Harun hade två söner, som hette Shabbar och Shabbir. Shabbar betyder Hassan på arabiska.”

Han var Profeten(S)s första barnbarn. När Hassan föddes, log Profeten så mycket att alla hans tänder syntes. Det var ett av de ovanliga tillfällen, när han var helt och hållet lycklig.

På den sjunde dagen gjordes Aqiqa (När ett barn föds slaktar man får för att tacka Gud) . Det var den första Aqiqa i Islam. Profeten ställde till med en fest för hela Madinas befolkning. Många krig för Islam utkämpades under det året, som Imam Hassan föddes. Han upplevde orättvisorna mot föräldrarna. (Dörren, som föll över Seyyeda Fatima(A) och som ledde till Muhsins(A) död. Han upplevde också att Fadak togs ifrån dem och hur Imam Ali(A) med ett rep runt halsen drogs genom Madinas gator. Fienderna gjorde allt för att provocera Imam Ali(A) att dra sitt svärd. Kaliferna ville ha en ursäkt att döda honom. Åldersskillnaden mellan Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) var bara ett år. De växte upp sida vid sida och uppfostrades efter samma principer och för samma mål. Imam Hassan(A) såg i sin ungdom ständiga försök att ta ifrån fadern hans rättigheter. De som kände Imam Ali(A), skickades iväg till Rom, Palestina eller Iran för att kriga. Stora försök gjordes för att det inte skulle finnas någon kvar i Madina, som kände till hans mod och hans rättigheter. Man skapade hjältar av män som Khalid bin Walid för att svepa in Imam Alis(A) hjältedåd i dunkel. I slaget vid Yamama dödades 17 män, som alla hade deltagit i slaget vid Badr. Det fanns bland dem även män som hade lärt sig hela Koranen utantill. (Hafize Qur’an ) När Imam Ali(A) blev kalif år 34 e. H. utkämpades slagen vid Jamal, Siffin och Nahrwan. Imam Hasaan(A) var flaggabärare i alla dessa slag och han spelade en viktig roll för segern. Före slaget vid Siffin var Basras befolkning fiender till Imam Ali(A). Imam Ali(A) skickade Imam Hassan(A) till Basra och inom några få dagar hade en stor del av befolkningen gått över på Imam Alis(A) sida. På vägen tillbaks skrev Imam Ali(A) ett Brev till Imam Hasan(A) och hans liv blev en återspegling av faderns förmaningar. (se brev nr 31 i Nahdjul Balagha) Den 21 ramadhan år 40 e. H., led Imam Ali(A) martyrdöden. Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) begravde honom. Sedan gick de raka vägen till Masdjid e Kufa, innan de begav sig hem. Här höll Imam Hassan(S) sin första predikan efter faderns död. Abdullah bin Abbas stod upp och svor trohetsed. Efter honom skyndade alla de närvarande fram och svor trohetsed. Men när Imam bad dem delta i Jihad (Krig för Guds skull), lämnade de honom och föredrog Muawiyas löften om rikedom. De skrev säckvis med brev till Muawiya. De skrev att Imam ville att de skulle ut i krig och om Muawiya ville, skulle de överlämna Imam till honom. Muawiya skickade alla breven till Imam så att han själv skulle få se dem (det var 4 eller 5 kamellaster fulla) Muawiya var också upptagen med att rusta en arme. Med 60 000 man han tågade mot Irak. Imam blev tvungen att förbereda sig för krig, men mycket få ville ta värvning hos honom. En del föll för frestelsen att ta mutor från Muawiya. Den 21 ramadhan hade 40 000 män svurit trohetsed, men fyra månader senare fanns bara ungefär 12 män kvar. Muawiya förklarade neutral hållning. När Imam såg sina så kallade anhängares ”färg”, höll han en predikan där han säger att de, som bytt sida och gått över till Muawiya skulle ångra det och att deras böner till Allah aldrig skulle bli hörda. Muawiya föreslog att de skulle sluta ett avtal men det var Imam, som dikterade villkoren. Det fanns ingen möjlighet till medelväg i frågan om kalifatet eller imamatet, eftersom de var grundade av Allah.

 

Fredsavtalet
Detta är ett avtal mellan Muawiya, son till Abu Sufyan och Hassan, son till Ali(A).
1- Muawiya ska handla i enlighet med Koranen och den Helige Profetens(S) sunnah (Profetens(S) ord och handlingar).
2- Alla muslimer i det muslimska riket – Syrien, Irak, Hejaz, Yemen och Egypten skall leva i fred med varandra och beviljas nåd och vara fria från förföljelse.
3- Han skall inte utnämna någon efterträdare.
4- Imam Alis(A) vänner, följeslagare och anhängare ska få skydd och tillåtas leva i fred.
5- Muawiya ska inte på något sätt besvära, skada, hota eller planera (i hemlighet eller på annat sätt) komplotter mot Imam Hassan(A) eller mot Imam Hossein(A).
6- Muawiya ska inte uttala ”lanat” (förbannelser) över Imam Ali(A) i qunoot, i  fredagsbönen eller vid andra tillfällen.

Muawiya gick med på alla villkoren utom det sjätte. När Imam Hassan(A) insåg hur envis han var gick han med på att ”lanat” (förbannelser) inte fick uttalas i Imam Hassans(A) och Imam Hosseins(A) närvaro. Muawiya gav sitt hedersord till Imam Hasan(A) att han skulle respektera villkoren. Så fort han kom tillbaks till Sham förklarade han: ”Jag behöver inte respektera något av detta. Jag skall göra som jag vill.”

Fredsavtalets fördelar
Genom fredsavtalet fick Imam Hassan(A) tid att göra tabligh (Lära ut Islam och sprida religionen till andra). Imam Hasan(A) förändrade den hatfulla inställningen till Imam Ali(A), som Muawiya hade skapat. Under de 10 åren av ”fred” lyckades han göra ogjort vad Muawiya och hans företrädare hade skapat under 50 år, då de hetsade människorna mot Imam Ali(A). Skolmåltider hade bara serverats till dem som uttalade lanat över Ali(A) och hans familj. Resultatet av hans försök visade sig, när fångarna från Karbala fördes genom gatorna i Kufa och Sham. Människorna vägrade öppna sina dörrar för soldaterna. De vägrade att
ge dem mat och dryck och ibland slogs de även mot soldaterna.

Imam Hassan(A) använde tiden med att förbereda sina anhängare för kamp på Imam Hosseins(A) sida. Hans ansträngningar fick resultat. Han skapade en grupp av människor, som stod endast till Imam Hosseins(A) tjänst. (Den tolfte Imamen väntar fortfarande på
sådana hjälpare). Avtalet avslöjade också Muawiyas ”kufr”. Han förbannade Imam Ali(A) och hans familj, trots att Profeten(S) hade sagt: ”Den som förbannar Ali(A), förbannar mig. Den som förbannar mig har bekänt sig till ”kufr.” Detta innebär att Muawiya öppet bekände
sig till ”kufr”.

 

Ahl ol-Sunna wal Jama’a
En hel grupp av dem, som sade att de var neutrala, gick över till Muawiya den 25 rabi’ al-awwal år 41 e. H. Muawiya kallade det året sanat al-Jama’a. Alla de som svor tro och lydnad till Muawiya kallades ”Ahl ol-Sunna wal Jama’a”. Under de följande 9 åren försökte Muawiya förgifta Imam flera gånger. Han lyckades den nionde gången genom att skicka förgiftade druvor till Imams fru, Djo’da. Han hade lovat henne rikedomar och en av sina söner att gifta sig med. Djo’da hällde giftet i Imams vatten på natten. Han blev shahid (Martyr) 3 eller 4 dagar senare. Det var den 7 safar år 50 e. H. Imam Hassans(A) önskan var att bli begravd nära Profeten(S). Imam Husayn(A) och Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Dja’fer och Muhammad-e-Hanafiya var med vid
begravningen. Då begravningståget gick till Profetens(S) Moské, sade Marwan ibn Hakim till Ayisha, som kom ridande på en mulåsna, att hon borde protestera mot att Imam begravdes i Profetens(S) Moské. Abdullah ibn Abbas sade till henne: ”Du, som har kommit på en mulåsna och en kamel (slaget vid Jamal) och nästa skall bli en elefant. Ditt är en niondel av en åttondel.* Hur kan du begära allt?”Hon tillät inte att begravningen ägde rum och kistan besköts med pilar. Imam Hossein(A) tog hem kroppen igen. Han tog bort pilarna och gav ghusl och kafan en gång till. Imam Hassan(A) begravdes i Jannat al-Baqi nära sin
farmor Fatima binte Asad.
• en kvinna ärver 1/8 av 2/3 av sin mans arvedelar. Ayisha var en av 9 fruar och därför ärvde hon 1/9 av1/8