Himmelskt skinande

Efter Profetens(S) hijra (utvandring från Mecka till Medina) blomstrade Medina genom Profetens(S) närvaro och det syskonskapsband som upprättats av honom mellan Mohajirin (utvandrarna – Meckaborna som utvandrat till Medina) och Ansar (de som stöder – Medinaborna). Trots krigen som fördes av Quraish, avgudadyrkarna och andra fiender för att besegra muslimerna och religionen, fortsatte Islam och Profetens(S) lära spridas och den islamiska statens styrka att tillta. Slutligen, efter att tio långa år av tålamod passerat, kunde Profeten(S) , med tillit till Gud och erhållandet av Hans välsignelse, leda muslimerna till Mecka som intogs fredligt då Profeten(S) hade med sitt budskap lyckats inta människors hjärtan och fylla deras själar med Guds kärlek och ljus.