En sann Shia

Historien om Ahl al-Baits(A) liv illustrerar det faktum att de dedikerade sig själva för att förtydliga tankelinjerna och för att förse muslimerna med moralisk utbildning samt för att träna ärliga och sanna följeslagare genom Allahs(Swt) befallning. De gjorde allt som de kunde göra i det juridiska och teologiska fältet. De identifierade den sanna tron vara den att följa alla de gudomliga lagarna.

I Ahl al-Baits(A) skola är endast de som är lydiga gentemot Allahs(Swt) befallning och avstår från begäret (att synda) samt utbildar sig själva i Ahl al-Baits(A) läror de som kan kalla sig själva för sanna följeslagare och Shia. För Imamerna(A) är frälsning för den som är hängiven Ahl al-Bait(A) endast möjligt om dennes kärlek åtföljs av goda handlingar samt när de pryder deras handlingar med lämpligt uppförande och tro.  Med andra ord är endast kärlek och tillgivenhet för Ahl al-Bait(A) inte tillräckligt för frälsning. De kan inte ge efter för syndiga frestelser och kräva att deras kärlek för Ahl al-Bait(A) ska rädda dem och därmed förvänta sig att Allah(Swt) ska förlåta dem baserad på endast den aspekten.

Bland de ofelbara Imamerna(A) så var de sociala omständigheterna under Imam Sadiqs(A) tid sådana att de erbjöd enklare tillvaro för att sprida religiösa läror. Imam Sadiq(A) ansträngde sig för att lära och träna de sanna Shia. Nedan är ett par uttalande från Imam Sadiq(A) i det avseendet:

”Sannerligen är min (sanna) följeslagare han/hon som har stor fromhet, som arbetar för sin Skapare och hoppas på välsignelser”[1].

”Ha gudomlig fromhet; böj och gå ner i tillbedjan på bästa (möjliga) sätt; var de mest lydiga tjänarna till Allah(Swt); sannerligen kommer ni inte att uppnå vår Wilayah förutom genom att avstå från synder; ni kommer inte att nå det som är med Allah(Swt) förutom genom handling..”[2].

”Vi anser inte vem som helst vara en (sann) Shia såvida inte han/hon lyder våra befallningar och vill vara vår följeslagare; den här personen bör veta att en av aspekterna av att lyda vår befallningar är fruktan för Allah(Swt) och fromhet. Så dekorera er själva med fromhet så att Allah(Swt) inkluderar er i Hans barmhärtighet”[3].

”En sann följeslagare till Jafar är den som skyddar sitt begär från synder och det som är förbjudet, som jobbar hårt i religionens väg och handlar för Allah(Swt); han hoppas på Guds belöning och fruktar Hans bestraffning. När ni ser sådana människor ska ni veta att de är Shia och följeslagare till Jafar”[4].

Med andra ord är det endast de människor vars handlingar i alla områden speglar de stora personligheterna som kan kalla sig för sanna följeslagare till Ahl al-Bait – alltså sanna Shia. Karaktärsdragen hos en sann Shia är mängden fromhet och lydnad som personen bär med sig i förhållande till de gudomliga lagarna.


(Ovan är ett utdrag taget från boken ”A look into the teachings of the Imamiyah” av Ali-Ridha Masjed Jame’ee)

Fotnoter:
[1]. Usool al-Kafi, vol. 2, s. 77
[2]. Aamali Toosi, s. 679, Återberättelse # 1441
[3]. Usool al-Kafi, vol. 2, s. 78
[4]. Usool al-Kafi, vol. 2, s. 233