Imam Hosseins(A) uppresning ur ett nytt perspektiv

Profeten Mohammad(S) sade: ”Den som blir vittne till att en förtryckande ledare tillåter det som Allah(Swt) har förbjudit, bryter Allahs(Swt) löften, opponerar sig mot Profetens(S) traditioner och agerar orättvist och förtryckande bland människorna, utan att förhindra honom från hans onda handlingar genom att agera eller säga något, den personen har berättigat sig för Allahs(Swt) bestraffning, precis som den förtryckande ledaren”. [1]

Imam Hossein(A) talade till Hurrs armé genom att påminna dem om den ovannämnda uttalandet från Guds Budbärare(S) och varnade dem för den ogynnsamma slutet som väntade dem. Sedan sade han följande till dem:

”O människor! Var uppmärksamma på att dessa människor har blivit lydiga till Satan och de vägrar att lyda Allah(Swt). De propagerar korruption och brott samtidigt som de slutat med att implementera islamisk bestraffning för brottslingarna. De har tilldelat allmänhetens egendomar till sig själva och de har förbjudit vad Allah(Swt) har gjort tillåtet. Sådana korrupta och tygellösa människor är inte kvalificerade för att bli ledare över muslimerna.

O människor! Ni skickade brev till mig och bad mig komma till er. Ni lovade att ni inte skulle svika mig och att ni skulle vara lojala mot mig. Nu när jag har kommit till ert land så vill jag säga er detta, om ni står fast vid ert löfte och inte lämnar mig, då kommer ni nå rätt vägledning; eftersom jag är Hossein son till Ali, son till Fatima som är dotter till Guds Budbärare(S).

Jag kommer vara bland er, min familj kommer vara med er familj och vi kommer att dela på samma lycka och sorg. Men om ni bryter ert löfte och överträder er trohetsed, så svär jag vid mitt liv att det inte är första gången ni begår denna skamfulla handling. Eftersom ni gjorde samma sak mot min far, mot min bror och mot min kusin Muslim bin Aqil. Ni har satt er själva i misär genom er slapphet och räddhåga och ni har berövat er själva från några förmåner. Den som bryter sitt löfte kommer att få betala för det”. [2]

Imam Hossein(A) klargjorde målet för hans uppresning angående religiösa och sociala ändamål i hans tal. Han visade att huvudkärnan i hans uppresning var att vägleda människorna och att Ahl al-Bait(A) hade valts av Gud för detta ändamål. Han sade därför följande till dem i en annan del av hans tal:

”Målet med min uppresning är inte personliga begär eller världsliga önskemål; jag vill inte bli korrupt eller förtryckande, snarare har jag rest mig för att korrigera felen i min morfars nation. Mitt mål är att påbjuda gott och förbjuda ont. Den som besvarar min kallelse av respekt för sanningen har valt frälsningens väg, eftersom Allah(Swt) alltid stödjer sanningen. Om ni däremot vägrar besvara min kallelse kommer jag att ha tålamod tills Allah(Swt) dömer mellan mig och dessa människor då han är den bästa domaren”. [3]


(Ett urval från boken ”Evaluating the Rising of Hussain (PBUH) from a New Perspective” skriven av Muhammad Mahdi Shams al-Din)

Fotnoter:
1. Tarikh Tabari, vol. 4, s. 304
2. Tarikh Tabari, vol. 4, s. 304-305
3. Manaqib ibn Shahr Ashub, vol. 3, s. 341