Imam Hosseins(A) tragedi i Bibeln

Herren sände profeterna en efter en med en enhetlig, harmonisk och monoteistiskt budskap, för att vägleda mänskligheten mot monoteism som skulle i sin tur lära och stödja dem att leva ett sedligt och sunt liv. Profeterna predikade oftast till sitt folk, och vad beträffar de bibliska profeterna riktade de sig endast till israeliter förutom ett fåtal undantag.

Eftersom mänskligheten alltid har varit intresserad av framtiden talade profeterna för judarna och andra att Gud skall sända en profet från Ismaels barn som skulle rädda hela världen från alla vilsefarna tankar. Profeten som skulle komma med hela sanningen, med en religion som organiserar individens andliga såsom materiella liv, familjen och samhället. Det profeterna berättade fördes vidare i en muntlig tradition som i sin tur skrevs ned, flera sekel efter deras tid. Men en del profetior om den sista profeten och den sista religionen skulle finnas kvar i dagens bibel, som ett vittnesbörd för profeten Mohammed och ett bevis för bibelns anhängare som visar dem islams auktoritet.

Den här religionen skulle såsom andra religioner krigas och förvrängas men, denna religion skulle till skillnad från andra religioner kvarleva i sin ursprungliga form. Detta gjorde Gud genom att avslöja vem denna religions fiende var (och är), hycklarna som hade (och har) islams mantel men förvrängde och förstörde islam inifrån. Avslöjandet skedde genom att tyrannerna som sa sig vara profetens efterträdare dödade profetens rättmätiga ställföreträdare (Imamerna) en efter en. Den som fick mördas på ett mest tragisk sätt hette Imam Hossein, två imamer hade mördats tidigare, men ingen av dem förgångna eller efterkomna fick dö på ett tragiskt sätt som Imam Hosseins fall.

Han slaktades oskyldig och törstig med sina 72 anhöriga och anhängare samt sitt spädbarn, medan de var törstiga1. Detta skedde i Irak (nordöst om Palestina) vid floden Eufrat.

Imam Hosseins huvud skars från kroppen och fördes bort tillsammans med hans familj till tyrannen Yezid som hävdade vara profetens efterträdare och därmed härskare över det islamiska folket. Eftersom Imam Hossein var Guds och profetens ställföreträdare, och dödades på detta sätt har Gud sedan tusentals år tillbaka lovat att Han skall hämnas för det tragiska martyrskapet.

Framåt, hästar! Vagnar, storma fram!
Ryck fram, hjältar, män från Kush och Put med era sköldar, ludeer med spända bågar!
Den dagen skall vara en hämndens dag, då Herren Gud Sebaot tar hämnd på sina fiender.
Då skall svärdet frossa, släcka sin törst med deras blod, ty Herren Gud Sebaot skall ha ett slaktoffer i landet i norr, vid Eufrat.
(Jeremia 46:9ff)

Bibeln talar i vers nio att folk (från olika delar bland annat av vissa områden i Afrika) att de skall förbereda sig för ett krig. Att detta är olika folk visar att Guds religion i framtiden skulle vara en enda som skulle omfatta alla folk, till skillnad från vad israeliter än idag tror. Versen talar alltså inte endast till israeliter utan all folk som hör på Herren.

Sedan förklarar vers tio som citerades ovan att de som förbereder sig, gör det för hämndens dag, den Gud skall hjälpa de förtryckta och fattiga att leva i frid. När är denna dag? Det är förstås en framtidsfråga, en dag kommer Gud att hämnas för sitt oskyldiga folk. Men versen talar inte om oskyldigt folk utan om ett slaktoffer som Gud skall ha, för Guds slaktoffer söker Guds hämnd. Vem är slaktoffret, det talar versen inte om, men den förklarar att slaktoffras skall slaktas vid norra landet, vid floden Eufrat. Jeremia talade detta när han var i Palestina och norra landet med floden Eufrat är endast Syrien eller Irak. Historien har inte mött ett slaktoffer vid floden Eufrat förutom Imam Hosseins tragiska martyrskap, som är utan tvivel, den mänskliga historians mest fasanfulla, barbariska och sorgliga tragedi.