Profeten(S) sade: ”Inget annat än hedervärdig moral (akhlaq) kan på Domedagen (qiyamah) väga tyngre i vågen för människans handlingar (a’mal).” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 56]