Profeten(S) sade: ”Så länge mitt ummah håller på att påbjuda andra till det lagliga (amr bi al-ma’ruf) och förjuder de syndiga handlingarna (nahy ’an al-monkar) samt stödjer varandra i goda gärningar (a’mal), skall de leva lyckliga.” [Tazhib, vol. 2, s. 58]